Phone
22 100 60 10
Godziny pracy:
Pon. - Pt. 8.00 - 21.00
Sobota 8.00 - 20.00
Niedziela nieczynne

Regulamin promocji "Aktywny czerwiec z NetCredit"

§1 ORGANIZATOR
 1. Organizatorem promocji "Aktywny czerwiec z NetCredit” zwanej dalej „promocją”, jest Net CreditSp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Prostej 68, Warszawa 00-838, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st.Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000401570, kapitał zakładowy 200 000.00 PLN w całości wpłacony, NIP 5272670266,zwana dalej „spółką” lub „pożyczkodawcą”.
§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
Określenia użyte w regulaminie oznaczają:
 1. Karta podarunkowa – e-karta podarunkowa wystawiana przez Decathlon o wartości 50 zł, której zasady wykorzystania określe regulamin znajdujący się na stronie internetowej:
  https://kartapodarunkowa.decathlon.pl/regulamin
 2. Pożyczka – oznacza kwotę pieniężną, którą Spółka przekazuje Pożyczkobiorcy w formie pożyczki na zasadach określonych w Ramowej Umowie Pożyczki,
 3. kolejna Pożyczka – oznacza każdą drugą i następną Pożyczkę udzieloną przez Spółkę Pożyczkobiorcy;
 4. Pożyczkobiorca – oznacza osobę fizyczną posiadającą zdolność do czynności prawnych, spełniającą wymogi określone w punkcie 3 Ramowej Umowy Pożyczki Net Credit, która zawiera Umowę pożyczki z Pożyczkodawcą;
 5. Standardowe Warunki Spłaty – oznaczają konieczność spłaty przez Pożyczkobiorcę Pożyczki udzielonej przez Pożyczkodawcę z Prowizją oraz Odsetkami w wysokości wynikającej z Tabeli Opłat;
 6. Strona Internetowa – oznacza stronę internetową Pożyczkodawcy znajdującą się pod adresem www.netcredit.pl, na której Pożyczkobiorca rejestruje się elektronicznie, składa Wniosek i zawiera Umowę Pożyczki z Pożyczkodawcą;
 7. Wniosek o pożyczkę - oznacza wniosek Pożyczkobiorcy, złożony w sposób określony w Ramowej Umowy Pożyczki Net Credit, którego złożenie ma na celu zawarcie Umowy Pożyczki;
§3 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI
 1. Promocja trwa w dniach 13 i 14 czerwca 2017 roku.
 2. Uczestnikami promocji mogą być tylko osoby fizyczne będące Pożyczkobiorcami, które w dniach 13 i 14 czerwca 2017 r. złożą na pośrednictwem Strony Internetowej Wniosek o pożyczkę, której spłata następuje w ramach Standardowych Warunków Spłaty.
 3. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest udzielenie Pożyczki przez Spółkę na podstawie złożonego Wniosku rozumiane jako wypłata Pożyczki na rachunek wskazany przez Pożyczkobiorcę.
 4. W ramach Promocji Uczestnik, któremu udzielona zostanie Pożyczka, o której mowa w ust. 2 otrzyma kartę podarunkową o wartości 50 zł. Wszelkie informacje oraz Regulamin wykorzystania karty znajdują się na stronie:
  https://kartapodarunkowa.decathlon.pl/regulamin
 5. Uczestnik otrzyma kartę podarunkową drogą mailową na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym, podczas składania Wniosku o Pożyczkę w terminie 14 dni roboczych od dnia udzielenia Pożyczki objętej Promocją.
 6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami dostępnymi w ofercie spółki, chyba że indywidualne warunki stanowią inaczej.
§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Skorzystanie z Promocji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie, a także Regulaminu wykorzystania kart znajdującym się na stronie:
  https://kartapodarunkowa.decathlon.pl/regulamin
 3. Spółka ma prawo do wydłużenia lub skrócenia trwania promocji oraz do aktualizacji jej warunków.