Phone
22-100-60-10
Godziny pracy:
Pon. - Pt. 7.00 - 21.00
Sobota 8.00 - 20.00
Niedziela 9:00 - 20:00

Regulamin konkursu Net Credit Sp. z o.o. pt.:
“Netcredit: iPhone7”

KONKURS ROSTRZYGNIĘTY

Nagroda trafia do p. Ewy J. z miejscowości Piaski (woj. lubelskie).
Na nasze pytanie: „Pożyczki z Netcredit są łatwe i przyjazne jak…”
Pani Ewa odpisała: „Jak ulepienie bałwana w piękny zimowy dzień.”
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem Konkursu jest Net Credit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Żytnia 15 lok 21B (01-014), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod nr 0000401570, zwana dalej "Organizatorem".
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu “Netcredit: iPhone7”, którego celem jest promocja produktów oraz marki NET CREDIT.
 3. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od 30 listopada 2016 r. do 16 grudnia 2016 r.
 4. Konkurs prowadzony jest na terenie całego kraju.
 5. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu Cywilnego.
 6. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. 2015 poz. 612 z późn. zm.).
§2 UCZESTNICY KONKURSU
 1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”), może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadająca numer PESEL, zamieszkująca na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, będąca klientem korzystającym z usług Organizatora, która wypełniła zadanie konkursowe oraz w czasie trwania Konkursu spełniła wszystkie zasady niniejszego regulaminu.
 2. Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Konkurs odbędzie się w jednym cyklu, co oznacza, że uczestnicy mogą wysyłać tylko jedną odpowiedź przez cały okres trwania konkursu.
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu, osoby działające na zlecenie Organizatora Konkursu w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, a także najbliżsi członkowie rodzin wszystkich wymienionych powyżej osób, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.
§3 NAGRODY
 1. Główną nagrodą w konkursie jest:
 2. Nagroda pieniężna, o której mowa ust. 1 pkt. b zostanie pobrana i przekazana przez Organizatora na konto właściwego Urzędu Skarbowego tytułem podatku od nagród zgodnie z przepisami art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 roku poz. 361 z późn. zm.), na co Uczestnik wyraża zgodę.
 3. Zwycięzca otrzyma od Organizatora wiadomość drogą e-mailową z informacją o zwycięstwie w Konkursie. Osoba uprawniona do Głównej Nagrody jednocześnie zostanie poproszona o przesłanie tą samą drogą wiadomości z potwierdzeniem następujących danych – imienia i nazwiska, adresu do wysyłki nagrody.
 4. W przypadku, gdy w terminie 7 dni od daty wysłania przez Organizatora do osoby uprawnionej głównej nagrody wiadomości, o której mowa w pkt 3, osoba ta nie prześle wymaganych informacji, zostanie jej odebrane prawo do nagrody.
 5. W przypadku odebrania prawa do nagrody z przyczyn wskazanych w pkt 4 powyżej, Nagroda Główna zostanie przyznana innej osobie, którą wskaże organizator, a która spełniła wszystkie wymagania wskazane w Regulaminie.
 6. Organizator wyśle nagrodę główną do osoby uprawnionej w terminie 14 dni od daty przekazania informacji, o której mowa w pkt. 3 powyżej.
 7. Uczestnik, który zgłasza swoją kandydaturę do Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego imienia i nazwiska do celów przeprowadzenia Konkursu, promocji Konkursu oraz ogłoszenia zwycięzcy oraz uprawnionych do nagrody pocieszenia i wydania nagrody.
 8. Uczestnicy Konkursu, wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych i wykorzystanie ich dla celów informacji o Konkursie, Organizatorze Konkursu oraz ogłoszenia wyników.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność realizacji Nagrody na rzecz Zwycięzcy, jeśli będzie ona wynikała z podania nieprawidłowych danych, o których mowa w Regulaminie.
 10. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych cech Nagrody lub prawo jej zamiany, a także nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu (rzeczowego).
 11. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do wymiany Nagrody na inną.
 12. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje żadne roszczenie względem Organizatora z tytułu nieotrzymania Nagrody, które nie zostały im przyznane z winy Uczestnika Konkursu.
§4 ZASADY KONKURSU
 1. W ramach akcji promocyjnej, Organizator zamieści na swojej oficjalnej stronie internetowej oraz swoim profilu na stronie www. facebook.com komunikat wraz z zadaniem konkursowym.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
 3. Rozwiązanie zadania konkursowego, o którym mowa w ust.1 :
 4. Konkurs składa się z jednego etapu.
 5. Konkursu polega na wyborze przez Komisję konkursową najciekawszego zdaniem Komisji rozwiązania zadania Konkursowego w terminie do dnia 20.12.2016 r. Komisja konkursowa składa się z trzech osób wybranych przez Organizatora. Podstawowe kryteria oceny zadań konkursowych są następujące: pomysłowość, oryginalność i wartość artystyczna.
 6. Imię i nazwisko zwycięzcy wraz z przesłanym rozwiązaniem zadania konkursowego, zostanie opublikowane na stronie internetowej Organizatora: www.netcredit.pl oraz profilu na www.facebook.com do dnia 22.12.2016 r. Przez wyłonienie zwycięzcy rozumie się spełnienie przez Zwycięzcę warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie, w szczególności wskazanych w §4 Regulaminu.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność realizacji Nagrody na rzecz Zwycięzcy, jeśli będzie to wynikało z podania nieprawidłowych danych, o których mowa Regulaminie, ze zmiany danych osobowych podanych przez Uczestnika, bądź z innych powodów, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
§6 ODBIÓR NAGRODY
 1. Nagroda główna zostanie wręczona przez Organizatora w Warszawie w miejscu i w terminie wskazanym przez Organizatora, o czym Zwycięzca zostanie poinformowany mailowo, bądź za pośrednictwem wiadomości przez www.facebook.com na co najmniej 5 dni przed ustaloną datą wręczenia Nagrody głównej.
 2. Odmowa odbioru nagrody przez Zwycięzcę w terminie, o którym mowa w ust.1 traktowana jest jako zrzeczenie się prawa do nagrody, a nagroda przechodzi na rzecz kolejnego uczestnika, wskazanego przez Komisję Konkursową, o której mowa w §4 ust. 5
 3. Nagroda objęta jest gwarancją producenta. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytuły jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych Nagrody głównej
§7 DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych podanych w na formularzu konkursowym jest Organizator oraz po udzieleniu odpowiedniej zgody przez Uczestnika na Formularzu, Net Credit Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (01-014) przy ul. Żytniej 15 lok 21B.
 2. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. 2014r., poz. 1182 z późn. zm.) w celach uczestnictwa w konkursie, rozstrzygnięcia konkursu oraz przekazania Nagrody.
 3. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla celów rozstrzygnięcia Konkursu.
§8 REKLAMACJE
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników na adres: Organizatora, z dopiskiem „Konkurs Netcredit: jesienno-zimowe inspiracje”.
 2. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację oraz dokładny adres korespondencyjny, jak również opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty jej wpłynięcia. Organizator powiadomi o jej rozstrzygnięciu w formie pisemnej na adres do korespondencji podany przez osobę zgłaszającą reklamację.
 4. Postanowienia ust. 1 - 3 nie wyłączają roszczeń Uczestnika przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
§ 9 PRAWA AUTORSKIE
 1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że przesłane rozwiązanie zadania konkursowego zostało stworzone samodzielnie przez Uczestnika i jest wolne od praw i roszczeń osób trzecich, w tym dotyczących praw autorskich i pokrewnych oraz że ponosi wobec Organizatora odpowiedzialność z tego tytułu, zwalniając go z wszelkich roszczeń osób trzecich.
 2. Z chwilą przesłania rozwiązania zadania konkursowego Uczestnik udziela bez wynagrodzenia nieograniczonej czasowo i terytorialnie niewyłącznej licencji do korzystania z przesłanego rozwiązania zadania konkursowego stanowiącego utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04 lutego 1994 r. (licencja w zakresie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych) na następujących polach eksploatacji:
 3. Uczestnik upoważnia Organizatora do korzystania z utworu w postaci rozwiązania zadania konkursowego bez wskazywania jego autora.
§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora akcji oraz na oficjalnej stronie internetowej Organizatora www.netcredit.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Niniejszy Regulamin stanowi wyłączne źródło zobowiązań Organizatora względem uczestników Konkursu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu w wypadku podjęcia uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.