Phone
22-100-60-10
Godziny pracy:
Pon. - Pt. 8.00 - 21.00
Sobota 8.00 - 20.00
Niedziela 9:00 - 20:00

Regulamin promocji "Wiosna z NetCredit"

§1 ORGANIZATOR
 1. Organizatorem promocji "Wiosna z NetCredit” zwanej dalej „promocją”, jest Net Credit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Prostej 68, Warszawa 00-838, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000401570, kapitał zakładowy 200 000.00 PLN w całości wpłacony, NIP 5272670266, zwana dalej „spółką” lub „pożyczkodawcą”.
§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
Określenia użyte w regulaminie oznaczają:
 1. Kupon – oznacza unikalny znak uprawniający okaziciela do jego wymiany w kinie „Multikino” na bilety o łącznej cenie 42,00 zł, którego zasady wykorzystania określa Regulamin Kina Multikino znajdujący się na stronie:
  https://multikino.pl/informacje/regulaminy
 2. Pożyczka – oznacza kwotę pieniężną, którą Spółka przekazuje Pożyczkobiorcy w formie pożyczki na zasadach określonych w Ramowej Umowie Pożyczki,
 3. Pierwsza Pożyczka – pierwsza Pożyczka udzielona Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę po zawarciu Ramowej Umowy Pożyczki;
 4. Pożyczkobiorca – oznacza osobę fizyczną posiadającą zdolność do czynności prawnych, spełniającą wymogi określone w punkcie 3 Ramowej Umowy Pożyczki Net Credit, która zawiera Umowę pożyczki z Pożyczkodawcą;
 5. Promocyjne Warunki Spłaty – oznaczają możliwość spłaty przez Pożyczkobiorcę pierwszej Pożyczki udzielonej przez Pożyczkodawcę bez konieczności zapłaty Prowizji oraz Odsetek, z zastrzeżeniem terminowej spłaty tej Pożyczki przez Pożyczkobiorcę;
 6. Strona Internetowa – oznacza stronę internetową Pożyczkodawcy znajdującą się pod adresem www.netcredit.pl, na której Pożyczkobiorca rejestruje się elektronicznie, składa Wniosek i zawiera Umowę Pożyczki z Pożyczkodawcą;
 7. Wniosek o pożyczkę - oznacza wniosek Pożyczkobiorcy, złożony w sposób określony w Ramowej Umowy Pożyczki Net Credit, którego złożenie ma na celu zawarcie Umowy Pożyczki;
§3 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI
 1. Promocja trwa od dnia 12 kwietnia 2017 roku do wyczerpania zapasów.
 2. Uczestnikami promocji mogą być tylko osoby fizyczne będące Pożyczkobiorcami, które okresie trwania promocji złożą za pośrednictwem Strony Internetowej wniosek o udzielenie pierwszej, której spłata następuje w ramach Promocyjnych Warunków Spłaty.
 3. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest udzielenie Pożyczki przez Spółkę na podstawie złożonego Wniosku rozumiane jako wypłata Pożyczki na rachunek wskazany przez Pożyczkobiorcę.
 4. 4. W ramach Promocji 175 (słownie: stu siedemdziesiąciu pięciu) Uczestników, którym udzielona zostanie Pożyczka, o której mowa w ust. 2 otrzyma Kupon na bilety o łącznej cenie 42,00 zł. Wszelkie informacje oraz Regulamin Kina Multikino znajduje się na stronie:
  https://multikino.pl/informacje/regulaminy
 5. Uczestnik otrzyma Kupon drogą mailową na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym, bądź drogą SMS na numer telefonu wskazany podczas składania Wniosku o Pożyczkę w terminie 14 dni roboczych od dnia udzielenia Pożyczki objętej Promocją.
 6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami dostępnymi w ofercie spółki, chyba że indywidualne warunki stanowią inaczej.
§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Skorzystanie z Promocji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie, a także Regulaminie Kina Multikino znajdującym się na stronie:
  https://multikino.pl/informacje/regulaminy
 3. Spółka ma prawo do wydłużenia lub skrócenia trwania promocji oraz do aktualizacji jej warunków.