Logowanie
Phone
22-100-60-10
Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7.00 - 24.00, Weekend 07:00 - 23:00
Następna pożyczka
22-100-60-10
Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 7.00 - 24.00, Weekend 07:00 - 23:00

Net Credit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-014) przy ul. Żytnia 15 lok 21b, telefon: 22 1006010. Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod nr 0000401570, NIP: 527-267-02-66, REGON: 145874815. Kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł. Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Ustawie o kredycie konsumenckim oraz w Kodeksie Cywilnym. Dla przykładowej pożyczki 600zł na 30 dni RRSO wynosi 1410,33% (stan na dzień 10.06.2015) Koszt pożyczki 150zł w tym prowizja 150zł. Całkowita kwota do spłaty 750zł. Pożyczkobiorca ma możliwość przedłużenia okresu spłaty pożyczki przed terminem wymagalności. Przedłużenie następuje po uiszczeniu przez Pożyczkobiorcę odpowiedniej kwoty za przedłużenie uzależnionej od kwoty pożyczki i terminu przedłużenia. Jeśli Pożyczkobiorca opóźni się ze spłatą pożyczki w terminie, Pożyczkodawca podejmie działania mające na celu zwrot pożyczki przez Pożyczkobiorcę. W szczególności Pożyczkodawca wezwie Pożyczkobiorcę do zapłaty: telefonicznie lub za pomocą sms, mail lub poprzez wysłanie zawiadomienia listownego. W przypadku nieterminowej spłaty udzielonej pożyczki mogą zostać doliczone dodatkowe koszty zawierające odsetki w wysokości czterokrotnej stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego oraz opłaty windykacyjne za  monit telefoniczny w wysokości 7zł oraz za monit listowny w wysokości 19zł. Pożyczkodawca ma prawo do przekazania prawa do egzekucji zaległych płatności osobom trzecim, oraz do dochodzenia zwrotu Pożyczki na drodze postępowania sądowego. Kosztami dochodzenia zwrotu Pożyczki na drodze postępowania sądowego zostanie obciążony Pożyczkobiorca. W przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki oraz po spełnieniu przesłanek określonych przepisami prawa, Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej oraz Biura Informacji Kredytowej.