check-completeic-deleteic-deletedateic-edit-48pxic-errorfacebook-footergoogle-plus-footerinstagram-footic-chevron-left-doubleic-chevron-leftodnoklassniki-footic-chevron-right-doubleic-chevron-righttwitter-footuploadic-visibility-48pxic-visibility-off-48pxvkontakte-foot

Regulamin Promocji „Nawet 300 zł na powrót do szkoły”

1. Organizator

Organizatorem promocji „Nawet 300 zł na powrót do szkoły” zwanej dalej „Promocją”, jest Net Credit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Prostej 68, Warszawa 00-838, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000401570, kapitał zakładowy 200 000.00 PLN w całości wpłacony, NIP 5272670266, zwana dalej „Spółką”.

2. Postanowienia ogólne

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

a) Wniosek o pożyczkę – oznacza wniosek Pożyczkobiorcy, złożony w sposób określony w Ramowej Umowy Pożyczki, którego złożenie ma na celu zawarcie Umowy Pożyczki;

b) Pożyczka NetCredit – pożyczka udzielona Pożyczkobiorcy pod marką NetCredit przez Pożyczkodawcę;

c) Pośrednik – oznacza Spółkę Net Credit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Prostej 68, 00-838 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000401570;

d) Pożyczkodawca – oznacza spółkę AdCredit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 87, 00-844 Warszawa zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000604185, kapitał zakładowy 200 000.00 PLN w całości opłacony, NIP 5213800158, REGON 363799654 lub spółkę Credityou Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 12/3, 02-556 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000701336, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy 200.000,00 zł, adres korespondencyjny: ul. Puławska 12/3, 02-556 Warszawa, NIP 5213800158, REGON 368609316.

e) Standardowe Warunki Spłaty – oznaczają konieczność spłaty przez Pożyczkobiorcę Pożyczki udzielonej przez Pożyczkodawcę z Opłatą Przygotowawczą, Prowizją oraz Odsetkami w wysokości wynikającej z Tabeli Opłat;

f) Serwis – oznacza stronę internetową Pośrednika znajdującą się pod adresem www.netcredit.pl, na której Pożyczkobiorca rejestruje się elektronicznie, składa Wniosek i zawiera Umowę Pożyczki z Pożyczkodawcą;

g) Dzień Spłaty – dzień w którym Klient powinien uregulować swoje zobowiązanie wobec Pożyczkodawcy zgodnie z umową pożyczki.

h) Bon Sodexo – kupon premiowy pass marki Sodexo, którego zasady wykorzystania oraz punkty akceptujące znajdują się na stronir https://dlaciebie.sodexo.pl/kupony/

i) Pula Bonów Sodexo – Organizator w ramach Promocji przekaże maksymalnie 500 Pożyczkobiorcom Bony Sodexo o łącznej wartości nieprzekraczającej kwoty 31.000 złotych

j) kolejna Pożyczka – druga i każda następna Pożyczka udzielona pod marką NET CREDIT;

3. Warunki i zasady uczestnictwa w promocji

Niniejszy Regulamin określa zasady promocji „Nawet 300 zł na powrót do szkoły”, której celem jest promocja produktów oraz marki NET CREDIT.

Czas trwania Promocji obejmuje okres od 23 sierpnia 2019 do wyczerpania Puli Bonów Sodexo.

Uczestnikami Promocji mogą być jedynie:

osoby fizyczne, którym Pożyczkodawca udzielił  kolejnej Pożyczki pod marką Netcredit na Standardowych Warunkach Spłaty, a wniosek o Pożyczkę został złożony za pomocą Serwisu lub telefonicznie; poprzez udzielenie Pożyczki rozumie się wypłatę Pożyczki na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy.

Klienci NetCredit, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingowych;

Klienci NetCredit, którzy otrzymali sms lub wiadomość e-mail informującą o możliwości wzięcia udziału w Promocji;

Klienci, którzy nie posiadają w stosunku do Pożyczkodawcy jakiekolwiek zaległości w spłacie niniejszej Pożyczki NetCredit.

Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu Cywilnego.

Promocja nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. 2015 poz. 612 z późn. zm.).

4. Nagrody

Na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, Pożyczkodawca przekaże Pożyczkobiorcy bon Sodexo o równowartości 10% wypłaconej kwoty kapitału Pożyczki Netcredit udzielonej na Standardowych Warunkach Spłaty, jednak nie więcej niż 300 zł.

Nominały Bonów Sodexo są następujące: 10 zł, 20 zł, 50 zł, 100 zł, w związku z powyższym wysokość nagrody, wypłacona w bonach Sodexo zostanie zaokrąglona do wartości dziesiątych części kwoty.

Promocja trwa do wyczerpania Puli Bonów Sodexo tj. przekazania bonów 500 Pożyczkobiorcom lub do momentu kiedy łączna wartość przekazanych bonów przekroczy 000 złotych.

Bony wysyłane będą pocztą tradycyjną po upływie okresu obowiązywania Umowy Pożyczki, lecz nie później niż w terminie 14 dni od Dnia Spłaty pod warunkiem terminowej spłaty Pożyczki, na wskazany przez Pożyczkobiorcę we wniosku o Pożyczkę adres korespondencyjny oraz dane osobowe tj. imię i nazwisko.

Z Promocji może skorzystać Pożyczkobiorca, który nie wykorzystuje chociażby części Pożyczki na spłatę zobowiązań względem podmiotów trzecich („Pożyczka Refinansująca”), nie skorzystał z przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy w ustawowym terminie oraz spłaca swoje zobowiązanie najpóźniej w Dniu Spłaty wynikającym z zawartej Umowy Pożyczki .

Pożyczkobiorca może skorzystać z Promocji tylko raz.

Oferta nie może łączyć się z innymi promocjami i ofertami Netcredit, chyba, że co innego wynika z regulaminu danej promocji.

5. Reklamacje

Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji mogą być składane przez Uczestników na adres Organizatora, z dopiskiem „Powrót do szkoły”.

Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację oraz dokładny adres korespondencyjny, jak również opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni roboczych od daty jej wpłynięcia. Organizator powiadomi o jej rozstrzygnięciu w formie pisemnej na adres do korespondencji podany przez osobę zgłaszającą reklamację.

Postanowienia ust. 1 – 3 nie wyłączają roszczeń Uczestnika przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

6. Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Pośrednik.

Funkcję Inspektora ochrony danych osobowych pełni pracownik Pośrednika, z którym Uczestnicy Promocji mogą skontaktować się pod adresem: [email protected]

Pośrednik będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników Promocji wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszej Promocji oraz w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Pośrednika jest realizacja umowy (realizacja Promocji) z Uczestnikami Promocji. Uczestnicy Promocji podają swoje dane osobowe dobrowolnie, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić realizację Promocji przez Pośrednika i wykonanie umowy.

Dane osobowe Uczestników Promocji będą przechowywane od momentu ich podania przez Uczestnika Promocji przez okres trwania Promocji wskazany w § 3 powyżej oraz po zakończeniu Promocji przez okres niezbędny do dochodzenia przez Uczestników Promocji roszczeń z tytułu uczestnictwa w Promocji. Po zakończeniu powyższego okresu, dane osobowe Uczestników Promocji zostaną zanonimizowane.

Za pośrednictwem Serwisu, Uczestnicy Promocji:

mają prawo do dostępu i sprostowania swoich danych osobowych oraz ich przeniesienia;

mogą żądać ich usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Uczestnicy Promocji mają również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony swoich danych w sposób wskazany na stronie internetowej organu nadzorczego pod adresem www.uodo.gov.pl.

Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych, w tym uprawnień Uczestników Promocji, można znaleźć na stronie https://www.netcredit.pl/support/questions/polityka-prywatnosci.

7. Postanowienia końcowe

Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora akcji, na stronie internetowej Organizatora netcredit.pl.

Niniejszy Regulamin stanowi wyłączne źródło zobowiązań Organizatora względem uczestników Promocji.

Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z Promocji w wypadku podjęcia uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.

Czy ten artykuł był pomocny?

Nie znalazłeś odpowiedzi? Skontaktuj się z nami.