check-completeic-deleteic-deletedateic-edit-48pxic-errorfacebook-footergoogle-plus-footerinstagram-footic-chevron-left-doubleic-chevron-leftodnoklassniki-footic-chevron-right-doubleic-chevron-righttwitter-footuploadic-visibility-48pxic-visibility-off-48pxvkontakte-foot

Polityka prywatności

 

 1. Spółka Net Credit Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 87, 00-844 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000401570 (dalej „Spółka”) wprowadza zasady prywatności (dalej „Zasady Prywatności”) osób fizycznych korzystających z serwisu działającego pod adresem netcredit.pl.
 2. Niniejsze Zasady Prywatności mają zastosowanie do danych osobowych:
  1. Użytkowników korzystających z Serwisu w celu skorzystania z oferty pożyczkowej instytucji pożyczkowych, na rzecz których Net Credit Sp. z o.o. świadczy usługę pośrednictwa kredytowego (aktualna lista dostępna na stronie internetowej Serwisu);
  2. Innych osób fizycznych, które korzystają z Serwisu działającego pod adresem www.netcredit.pl, a w szczególności: osób fizycznych, które dokonują jednorazowej lub wielokrotnej wizyty w ramach Serwisu, osób zainteresowanych kontaktem ze Spółką w jakimkolwiek innym celu.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu oraz osób korzystających z Serwisu w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych jest Spółka.
 4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek może być konieczne do skorzystania z niektórych usług świadczonych przez Net Credit Sp. z o.o. oraz instytucje pożyczkowe, na rzecz których Net Credit Sp. z o.o. świadczy usługę pośrednictwa kredytowego. Zgoda może zostać odwołana przez Użytkownika w każdym czasie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 5. Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez Spółkę w celu prowadzenia Serwisu, a w szczególności:
  1. zawarcia i wykonywania Ramowej Umowy Pożyczki z instytucjami pożyczkowymi, na rzecz których Net Credit Sp. z o.o. świadczy usługę pośrednictwa kredytowego,
  2. Świadczenia dostępnych za jego pośrednictwem usług,
  3. weryfikacji tożsamości Użytkownika, który zamierza zawrzeć Ramową Umowę Pożyczki z instytucjami pożyczkowymi, na rzecz których Net Credit Sp. z o.o. świadczy usługę pośrednictwa kredytowego, a także jego wiarygodności finansowej i wypłacalności
  4. Marketingu usług świadczonych przez Spółkę oraz marketingu usług świadczonych przez instytucje pożyczkowe, na rzecz których Net Credit Sp. z o.o. świadczy usługę pośrednictwa kredytowego (w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody), w tym przesyłania tzw. newsletterów,
  5. Obsługi procesu Rejestracji (tj. jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta konta użytkownika, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Spółkę na stronie Serwisu),
  6. Logowania do konta użytkownika (tj. podstrona Serwisu, w ramach której Klient ma możliwość złożenia wniosku o udzielenie pożyczki),
  7. Ewentualnego dochodzenia roszczeń,
  8. Przesyłania przez Spółkę na wskazany adres poczty elektronicznej – w formie elektronicznej – zamówionego biuletynu (newsletter),
  9. Wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,
  10.  Zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu,
  11.  Tworzenia wewnętrznych raportów i analiz,
  12.  Tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu,
  13.  Dostosowania Serwisu do potrzeb ww. osób oraz Klientów,
  14.  Zawarcia i wykonywania Umów Pożyczek i obsługi reklamacji.
 6. Dane osobowe osób korzystających z Serwisu, a niebędących Klientami Serwisu przetwarzane są przez Spółkę w celu:
  1. Dostosowania Serwisu do potrzeb ww. osób oraz Klientów,
  2. Ewentualnego dochodzenia roszczeń,
  3. Wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, a także
  4. Tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu.
 7. W Serwisie mogą znajdować się opcjonalne ankiety wraz z prośbą o wyrażenie opinii na temat różnych produktów i usług oferowanych przez Spółkę.
 8. Spółka zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej z Serwisu właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości lub Głównemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 9. Spółka zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta podmiotom trzecim:
  1. Gdy jest to niezbędne do zawarcia i wykonywania Ramowej Umowy Pożyczki z instytucjami pożyczkowymi, na rzecz których Net Credit Sp. z o.o. świadczy usługę pośrednictwa kredytowego – w takim wypadku Net Credit Sp. z o.o. może udostępnić dane osobowe Użytkownika następującym podmiotom:- spółce Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie;- spółce Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie;- spółce Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie;- spółce Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie;
  2.  Firmom pocztowym, windykacyjnym, informatycznym oraz archiwizacyjnym, gdy jest to niezbędne w celu wykonania Ramowej Umowy Pożyczki, zawartej z Użytkownikiem przez instytucje pożyczkowe, na rzecz których Net Credit Sp. z o.o. świadczy usługę pośrednictwa kredytowego.
 10.  Poza przypadkami wskazanymi w pkt 7 i 8. powyżej informacje dotyczące Klienta lub osoby korzystającej z Serwisu nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Klienta.
 11.  Dane dotyczące Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej z Serwisu, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem z Serwisu oraz wykonywaniem umowy pożyczki zawartej przez daną osobę (m.in. dochodzenie ewentualnych roszczeń, obsługa reklamacji i realizacja uprawnień konsumenckich), a następnie zostaną usunięte z systemu.
 12.  W przypadku gdy Spółka występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem poczty e-mail, SMS i inne), osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo cofnięcia wyrażonej zgody, poprzez wysłanie maila na adres [email protected] wpisując w tytule słowo „rezygnacja” lub pod numer telefonu +48 22 598 77 99.
 13.  Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestaniach przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać maila na adres [email protected], zadzwonić pod numer telefonu +48 22 598 77 99.
 14.  Spółka informuje, że z momentem połączenia się przez Klienta lub inną osobę fizyczną z Serwisem w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta lub innej osoby fizycznej, z którego Klient lub inna osoba fizyczna łączy się z Serwisem. Spółka informuje, że będzie przetwarzała, zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta oraz innej osoby fizycznej korzystającej z Serwisu, a także czasu połączenia ww. osób z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Klienta lub innej osoby fizycznej w Serwisie. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.
 15.  Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
  1.  Administratorem danych osobowych Klientów jest Net Credit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa;
  2.  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected];
  3.  Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  4.  Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem);
  5.  Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  6.  Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
 16.  Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
  1.  Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
  2.  Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy.
 17.  W związku ze specyfiką naszych usług, dążąc do szybkiego rozpatrzenia wniosku każdego Klienta, korzystamy ze zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji w przedmiocie zawarcia umowy. Na podstawie dostarczonych przez Klienta danych wprowadzanych w elektronicznym wniosku, nasz program ocenia, czy możemy przyznać Klientowi kredyt konsumencki. Automatycznie analizujemy dostarczone przez Klienta informacje w zakresie wiarygodności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy i na ich podstawie ustalamy, czy umożliwienie Klientowi skorzystania z usługi nie stanowi dla nas nadmiernego ryzyka. Wdrożenie przez nas tego mechanizmu oznacza dla Klienta, że możemy wskutek decyzji naszego programu odmówić dalszego rozpatrywania wniosku. W takim wypadku Klient ma prawo zwrócenia się do nas z prośbą o ponowne rozpatrzenie jego wniosku przez nasz personel. Taką prośbę można zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected] lub telefonicznie pod numer infolinii: 22 598 77 99.
  1.  Profilowanie odbywa się zgodnie z następującym algorytmem:
   1.  Po przesłaniu danych za pomocą formularza rejestracyjnego, przeprowadzany jest pierwszy automatyczny test w celu sprawdzenia, czy masz już profil użytkownika, a podane dane są prawidłowe (istnieją). Jeżeli wszystko jest w porządku i nie wykryto żadnych problemów, zostaniesz poproszony o dokonanie dalszej identyfikacji, poprzez uiszczenie opłaty weryfikacyjnej.
   2.  Po otrzymaniu opłaty weryfikacyjnej zautomatyzowana ocena złożonego wniosku odbędzie się w kilku etapach:
    1.    Sprawdzenie historii kredytowej w naszej wewnętrznej bazie danych;
    2.    Sprawdzanie informacji w bazach kredytowych;
    3.    Weryfikacja informacji w celu spełnienia wymogów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
   3.   Podejmowanie decyzji. Możesz sprzeciwić się decyzji podjętej przez automatyczne przetwarzanie, wysyłając zapytanie i kontaktując się z naszym specjalistą ds. przetwarzania danych przez e-mail: [email protected].
 18.  Spółka wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Klienta lub inną osobę fizyczną.  Cookie to mały plik tekstowy zapisany na urządzeniu Klienta. Celem pliku cookie jest identyfikacja urządzenia, za pomocą którego Klient uzyskuje dostęp do naszej Serwisu. Obsługę tych plików można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki, jednak wówczas niektóre funkcje witryn internetowych mogą przestać być dostępne.
  1.  My i nasi partnerzy używamy plików cookie, aby:
   1.   Chronić naszych Klientów i zapobiegać nieuczciwym działaniom;
   2.   Dowiedzieć się, w jaki sposób użytkownicy naszej Serwis uzyskują do niego dostęp, a także w jaki sposób korzystają z Serwisu, w celu poprawy jakości świadczonych usług;
   3.   Monitorować i zarządzać ruchem w Serwisie;
   4.   Poprawić jakość Serwisu;
   5.   Przesyłać powiadomienia handlowe i niekomercyjne.
  2.   Ponadto pliki typu cookie umożliwiają:
   1. Utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła,
   2. Dostosowanie Serwisu do potrzeb Klientów oraz innych osób korzystających z Serwisu,
   3. Tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu
  3.   Na naszych stronach podmioty trzecie zamieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) oraz uzyskują do nich dostęp. To nasi zaufani partnerzy z którymi stale współpracujemy, aby dostosować do Twoich potrzeb i zainteresowań reklamy na naszych i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy. Takim zaufanym partnerem są podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych przez Wirtualną Polskę znajdują się w polityce prywatności Wirtualnej Polski.
 19.  Jeżeli Klient umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
 20.  Spółka oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Klientom oraz innym osobom fizycznym wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze, należy zgłaszać Spółce na konto e-mail: [email protected]
 21.  Jednocześnie Spółka oświadcza, że stosowane przy ochronie Serwisu nowoczesne techniki zabezpieczenia Kont użytkownika i dostępu do danych służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jednak ze względów technicznych nie mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.
 22.  Klient uprawniony jest do korzystania z danych udostępnionych przez innych Klientów Serwisu wyłącznie w związku z korzystaniem z Serwisu oraz za ich zgodą w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, chyba że uzyska zgodę od tych Klientów na przetwarzanie ich danych w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie z Serwisu.
 23.  Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności. Każdą osobę korzystającą w jakikolwiek sposób z Serwisu obowiązuje aktualna Polityka prywatności.

 

Czy ten artykuł był pomocny?

Nie znalazłeś odpowiedzi? Skontaktuj się z nami.