check-completeic-deleteic-deletedateic-edit-48pxic-errorfacebook-footergoogle-plus-footerinstagram-footic-chevron-left-doubleic-chevron-leftodnoklassniki-footic-chevron-right-doubleic-chevron-righttwitter-footuploadic-visibility-48pxic-visibility-off-48pxvkontakte-foot

Polityka prywatności

1. Spółka Net Credit Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000401570 (dalej „Spółka”) wprowadza zasady prywatności (dalej „Zasady Prywatności”) osób fizycznych korzystających z serwisu działającego pod adresem www.netcredit.pl.

2. Niniejsze Zasady Prywatności mają zastosowanie do danych osobowych:

a) Pożyczkobiorców ubiegających się o pożyczkę od Spółki za pośrednictwem serwisu internetowego prowadzonego przez Spółkę (dalej „Serwis”), działającego pod adresem www.netcredit.pl. (tj. osób fizycznych, które ukończyły co najmniej 20 rok życia) oraz

b) Innych osób fizycznych, które korzystają z Serwisu działającego pod adresem www.netcredit.pl, a w szczególności: osób fizycznych, które dokonują jednorazowej lub wielokrotnej wizyty w ramach Serwisu, osób zainteresowanych kontaktem ze Spółką w jakimkolwiek innym celu.

3. Administratorem danych osobowych Klientów Serwisu oraz osób korzystających z Serwisu w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych jest Spółka.

4. Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez Spółkę w celu prowadzenia Serwisu, a w szczególności:

a) Świadczenia dostępnych za jego pośrednictwem usług,

b) Marketingu usług świadczonych przez Spółkę oraz marketingu usług świadczonych przez podmioty trzecie (w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody),

c) Obsługi procesu Rejestracji (tj. jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta konta użytkownika, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Spółkę na stronie Serwisu),

d) Logowania do konta użytkownika (tj. podstrona Serwisu, w ramach której Klient ma możliwość złożenia wniosku o udzielenie pożyczki),

e) Ewentualnego dochodzenia roszczeń,

f) Przesyłania przez Spółkę na wskazany adres poczty elektronicznej – w formie elektronicznej – zamówionego biuletynu (newsletter),

g) Wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,

h) Zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu,

i) Tworzenia wewnętrznych raportów i analiz,

j) Tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu,

k) Dostosowania Serwisu do potrzeb ww. osób oraz Klientów,

l) Zawarcia i wykonywania Umów Pożyczek i obsługi reklamacji.

5. Dane osobowe osób korzystających z Serwisu, a niebędących Klientami Serwisu przetwarzane są przez Spółkę w celu:

a) Dostosowania Serwisu do potrzeb ww. osób oraz Klientów,

b) Ewentualnego dochodzenia roszczeń,

c) Wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, a także

d) Tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu.

6. W Serwisie mogą znajdować się opcjonalne ankiety wraz z prośbą o wyrażenie opinii na temat różnych produktów i usług oferowanych przez Spółkę.

7. Spółka zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej z Serwisu właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

8. Poza przypadkami wskazanymi w pkt 7. powyżej informacje dotyczące Klienta lub osoby korzystającej z Serwisu nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Klienta.

9. Dane dotyczące Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej z Serwisu, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem z Serwisu oraz wykonywaniem umowy pożyczki zawartej przez daną osobę (m.in. dochodzenie ewentualnych roszczeń, obsługa reklamacji i realizacja uprawnień konsumenckich), a następnie zostaną usunięte z systemu.

10. W przypadku gdy Spółka występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem poczty e-mail, SMS i inne), osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo cofnięcia wyrażonej zgody, poprzez wysłanie maila na adres info@netcredit.plwpisując w tytule słowo „rezygnacja” lub pod numer telefonu +48 22 1006010.

11. Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestaniach przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać maila na adres info@netcredit.pl, zadzwonić pod numer telefonu +48 22 1006010.

12. Spółka informuje, że z momentem połączenia się przez Klienta lub inną osobę fizyczną z Serwisem w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta lub innej osoby fizycznej, z którego Klient lub inna osoba fizyczna łączy się z Serwisem. Spółka informuje, że będzie przetwarzała, zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta oraz innej osoby fizycznej korzystającej z Serwisu, a także czasu połączenia ww. osób z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Klienta lub innej osoby fizycznej w Serwisie. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.

13. Spółka wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Klienta lub inną osobę fizyczną. Obsługę tych plików można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki, jednak wówczas niektóre funkcje witryn internetowych mogą przestać być dostępne. Pliki typu cookie umożliwiają:

a) Utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła,

b) Dostosowanie Serwisu do potrzeb Klientów oraz innych osób korzystających z Serwisu,

c) Tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu.

14. Jeżeli Klient umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

15. Spółka oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Klientom oraz innym osobom fizycznym wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze, należy zgłaszać Spółce na konto e-mail: info@netcredit.pl

16. Jednocześnie Spółka oświadcza, że stosowane przy ochronie Serwisu nowoczesne techniki zabezpieczenia Kont użytkownika i dostępu do danych służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jednak ze względów technicznych nie mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.

17. Klient uprawniony jest do korzystania z danych udostępnionych przez innych Klientów Serwisu wyłącznie w związku z korzystaniem z Serwisu oraz za ich zgodą w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, chyba że uzyska zgodę od tych Klientów na przetwarzanie ich danych w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie z Serwisu.

18. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności. Każdą osobę korzystającą w jakikolwiek sposób z Serwisu obowiązuje aktualna Polityka prywatności.

Czy ten artykuł był pomocny?

Nie znalazłeś odpowiedzi? Skontaktuj się z nami.