check-completeic-deleteic-deletedateic-edit-48pxic-errorfacebook-footergoogle-plus-footerinstagram-footic-chevron-left-doubleic-chevron-leftodnoklassniki-footic-chevron-right-doubleic-chevron-righttwitter-footuploadic-visibility-48pxic-visibility-off-48pxvkontakte-foot

Regulamin Promocji Pożyczka na 61 dni

Regulamin Promocji Pożyczka na 61 dni

1
Organizator

Organizatorem Promocji jest Ad Credit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 87, 00-844 Warszawa  zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000604185, kapitał zakładowy 200 000.00 PLN w całości opłacony, NIP 5213800158

2
Postanowienia ogólne

Określenia użyte w regulaminie oznaczają:

a) Wniosek o pożyczkę – oznacza wniosek Pożyczkobiorcy, złożony w sposób określony w Umowie Pożyczki, którego złożenie ma na celu zawarcie Umowy Pożyczki;
b) Pożyczka Net Credit – pożyczka udzielona Pożyczkobiorcy pod marką Net Credit przez jakiegokolwiek Pożyczkodawcę;
c) Pośrednik – oznacza Spółkę Net Credit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Prostej 68, 00-838 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000401570;
d) Promocyjne Warunki Spłaty – oznaczają możliwość spłaty przez Pożyczkobiorcę pierwszej Pożyczki udzielonej pod marką Net Credit po zawarciu niniejszej Umowy Pożyczki bez konieczności zapłaty Prowizji oraz Odsetek, z zastrzeżeniem terminowej spłaty tej Pożyczki przez Pożyczkobiorcę;
e) Serwis – oznacza stronę internetowa Pośrednika znajdującą się pod adresem netcredit61.pl, na której Pożyczkobiorca rejestruje się elektronicznie, składa Wniosek i zawiera Umowę Pożyczki z Pożyczkodawcą;
f) Dzień Spłaty – dzień w którym Klient powinien uregulować swoje zobowiązanie wobec Pożyczkodawcy.

3
Warunki i zasady uczestnictwa w promocji

 1. Promocja trwa od 1 lutego 2019 roku do odwołania. Pożyczkodawcy przysługuje prawo skrócenia lub wydłużenia czasu trwania Promocji, o czym Pożyczkodawca będzie każdorazowo informowany poprzez Serwis.
 2. Uczestnikami promocji mogą być tylko osoby fizyczne ubiegające się o pożyczkę, które w sposób określony w pkt. 5 Umowy Pożyczki dokonały rejestracji w Serwisie tj. na stronie netcredit61.pl począwszy od dnia 2 lutego 2018 roku.
 3. Jednocześnie warunkiem uczestnictwa w promocji jest nieposiadanie wcześniej pożyczki Net Credit. Wcześniejsze uzyskanie przez daną osobę fizyczną Pożyczki udzielonej przez spółkę Net Credit Sp. z o.o. (KRS 0000401570) oraz Payday Loans Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (KRS 0000485889) wyklucza możliwość jej udziału w niniejszej Promocji.
 4. Pierwsza Pożyczka Net Credit udzielona Pożyczkobiorcy zostaje udzielona z zastosowaniem Promocyjnych Warunków Spłaty, które oznaczają zwolnienie Pożyczkobiorcy z obowiązku zapłaty Prowizji oraz Odsetek związanych z Pożyczką Net Credit.
 5. Warunkiem możliwości korzystania przez Pożyczkobiorcę z Promocyjnych Warunków Spłaty jest złożenie Wniosku o pożyczkę za pośrednictwem Serwisu oraz dokonanie przez Pożyczkobiorcę terminowej spłaty Pożyczki, rozumiane jako spłata Pożyczki najpóźniej w Dniu Spłaty wynikającym z Umowy.
 6. Pożyczka udzielona w ramach Promocyjnych Warunków Spłaty, o którą aplikuje Pożyczkobiorca nie może przekroczyć kwoty 3000 zł, a okres kredytowania wynosi 61 dni.
 7. Złożenie Wniosku o udzielenie Pożyczki w ramach Promocyjnych Warunków Spłaty przed lub po upływie terminu obowiązywania promocji nie uprawnia do uczestnictwa w promocji i wniosek ten będzie rozpatrywany zgodnie ze standardową ofertą Pożyczkodawcy.
 8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami dostępnymi w ofercie Spółki, chyba że indywidualne warunki promocji stanowią inaczej.

4
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Skorzystanie z Promocji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
 3. Spółka ma prawo do wydłużenia lub skrócenia trwania promocji oraz do aktualizacji jej warunków.
Czy ten artykuł był pomocny?

Nie znalazłeś odpowiedzi? Skontaktuj się z nami.