check-completeic-deleteic-deletedateic-edit-48pxic-errorfacebook-footergoogle-plus-footerinstagram-footic-chevron-left-doubleic-chevron-leftodnoklassniki-footic-chevron-right-doubleic-chevron-righttwitter-footuploadic-visibility-48pxic-visibility-off-48pxvkontakte-foot

Ramowa Umowa Pożyczki

NetCredit Polska

 

Ramowa Umowa Pożyczki
nr : __________
zawarta w dniu ________________ r. pomiędzy:

____________, z siedzibą przy ul. _____________, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr ______, Sąd Rejonowy dla _________, kapitał zakładowy ____________ zł, adres korespondencyjny: ul. _________, zwaną dalej „Pożyczkodawcą”

dla której usługi pośrednictwa świadczy:

NET CREDIT Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 87, 00-844 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000401570 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy 200.000,00 zł, NIP 5272670266, REGON 145874815, adres korespondencyjny: ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa

a

_____________, nr dowodu osobistego: _____________, nr telefonu: __________, adres poczty elektronicznej: _____________, adres do korespondencji: _________________, ________________, nr PESEL: ________________ zwanym/ą dalej „Pożyczkobiorcą”

STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE:

1. DEFINICJE

Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają:

1.1 Data Spłaty – oznacza dzień określony w Umowie Pożyczki, w którym Pożyczkobiorca winien spłacić Pożyczkę powiększoną o, Prowizję oraz Odsetki; przez dokonanie spłaty rozumie się zaksięgowanie o płatności na wskazanym przez Pożyczkodawcę rachunku: Pożyczkodawcy, Pośrednika albo podmiotu działającego na rzecz Pożyczkodawcy w zakresie realizowania spłat Pożyczkobiorców;

1.2 Decyzja Pożyczkodawcy – oznacza zgodę Pożyczkodawcy, wyrażoną w sposób i w trybie określonym w punkcie 9.1. Ramowej Umowy Pożyczki, na udzielenie Pożyczkobiorcy Pożyczki;

1.3 Formularz informacyjny – oznacza ujednolicony formularz zawierający dane dotyczące udzielonej Pożyczki, przesyłany Pożyczkobiorcy na trwałym nośniku na etapie składania przez Pożyczkobiorcę wniosku o pożyczkę, jak również po zawarciu Umowy Pożyczki;

1.4 Formularz Internetowy – oznacza elektroniczny formularz znajdujący się na Stronie Internetowej udostępniony Pożyczkobiorcom w celu składania Wniosków o Udzielenie Pożyczki;

1.5 Formularz Rejestracji – oznacza elektroniczny formularz znajdujący się na Stronie Internetowej służący do rejestracji osób zainteresowanych uzyskaniem Pożyczki w systemie Pożyczkodawcy;

1.6 Harmonogram – oznacza harmonogram spłaty Pożyczki wraz z Prowizją i Odsetkami, w terminie (lub terminach w przypadku pożyczki ratalnej) uzgodnionym przez Pożyczkobiorcę z Pożyczkodawcą, stanowiący integralną część Umowy Pożyczki;

1.7 Indywidualne Warunki Umowy – oznaczają warunki uzgodnione w sposób indywidualny przez Pożyczkobiorcę z Pożyczkodawcą reprezentowanym przez Pośrednika, przy czym za Indywidualne Warunki Umowy uważa się: kwotę Pożyczki, okres na jaki została udzielona Pożyczka oraz termin spłaty Pożyczki;

1.8 Kodeks cywilny – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz 93, z późn.zm.);

1.9 Konto Użytkownika – oznacza konto Pożyczkobiorcy, tj. użytkownika Strony Internetowej, które zostaje utworzone automatycznie po przeprowadzeniu rejestracji Pożyczkobiorcy na Stronie Internetowej, udostępnione Pożyczkobiorcy po zalogowaniu w celu składania Wniosków o zawarcie Umowy Pożyczki oraz komunikowania się z Pożyczkodawcą oraz Pośrednikiem w zakresie spraaw regulowanych niniejszą Umową;;

1.10 Odsetki – oznaczają odsetki kapitałowe naliczane według rocznej stopy oprocentowania od kwoty Pożyczki w wysokości określonej w Tabeli Opłat stanowiącej integralną część niniejszej Umowy;

1.11 Odsetki za nieterminową spłatę Pożyczki – odsetki za czas opóźnienia liczone od kwoty zadłużenia (tj. kwoty Pożyczki oraz Prowizji,), w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego. Wysokość odsetek za nieterminową spłatę Pożyczki określa Tabela Opłat stanowiąca integralną część niniejszej Umowy;

1.12 Opłata weryfikacyjna – oznacza opłatę w kwocie odpowiednio 0,01 zł (1 grosz) lub 1 zł (1 złoty) dokonywaną przez Pożyczkobiorcę z jego rachunku bankowego na rachunek wskazany przez Pośrednika działającego w imieniu Pożyczkodawcy, dokonywany w celu weryfikacji tożsamości Pożyczkobiorcy. Niniejsza opłata podlega zwrotowi po dokonaniu czynności weryfikacyjnych.

1.13 Pośrednik – oznacza spółkę Net Credit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 878, 00-844 Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000401570 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczym, NIP 5272670266, REGON 145874815, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000 PLN, która świadczy usługi pośrednictwa finansowego na rzecz Pożyczkodawcy i jest uprawniona do wykonywania w imieniu Pożyczkodawcy czynności wskazanych w niniejszej Umowie, w szczególności do dokonywania czynności faktycznych i prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem i zawieraniem umów pożyczki.

1.14 Potwierdzenie zawarcia Umowy Pożyczki – oznacza przesyłany Pożyczkobiorcy przez Pośrednika działającego w imieniu Pożyczkodawcy (na trwałym nośniku) dokument potwierdzający zawarcie każdej poszczególnej Umowy Pożyczki oraz zawierający informacje, o których mowa w art. 30 ustawy o kredycie z konsumenckim;

1.15 Pożyczka – oznacza kwotę pieniężną, którą Pożyczkodawca przekazuje Pożyczkobiorcy w formie pożyczki na zasadach określonych w niniejszej Ramowej Umowie Pożyczki;

1.16 Pożyczka Promocyjna – oznacza kwotę pieniężną, którą Pożyczkodawca przekazuje Pożyczkobiorcy w formie pożyczki z możliwością spłaty w ramach Promocyjnych Warunków Spłaty;

1.17 Pożyczka Refinansująca – oznacza Pożyczkę udzieloną Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę za pośrednictwem Pośrednika z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań Pożyczkobiorcy względem podmiotów trzecich, stosownie do dyspozycji Pożyczkobiorcy;

1.18 Pożyczkobiorca – oznacza osobę fizyczną posiadającą zdolność do czynności prawnych, spełniającą wymogi określone w punkcie 3 Ramowej Umowy Pożyczki, która zawiera Umowę pożyczki z Pożyczkodawcą;

1.19 Pożyczkodawca – PPL Finance oznacza Spółkę PPL Finance Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Aleja Jana Pawła II 11/1301, 00-828 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000814365, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy 200.000,00 zł, adres korespondencyjny: al. Jana Pawła II 11/1301, 00-828 Warszawa, NIP 5272912404, REGON 384889906;
AD CREDIT oznacza Spółkę AD CREDIT Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 87, 00-844 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000604185, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy 200.000,00 zł, NIP 5252648921 , REGON 363799654;

1.20 Promocyjne Warunki Spłaty – oznaczają możliwość spłaty przez Pożyczkobiorcę

a) pierwszej Pożyczki o marce NET CREDIT udzielonej w kwocie od 100 zł do 1500 zł na okres od 7 do 30 dni bez konieczności zapłaty Prowizji i Odsetek;

b) Pożyczki o marce NET CREDIT z Prowizją i Odsetkami z uwzględnieniem Rabatu przyznanego przez Pożyczkodawcę, z zastrzeżeniem terminowej spłaty tej Pożyczki przez Pożyczkobiorcę tj. zgodnie z Harmonogramem stanowiącym integralną część Umowy Pożyczki.

1.21 Prowizja – oznacza opłatę, którą Pożyczkobiorca płaci na rzecz Pożyczkodawcy za przygotowanie, udzielenie i korzystanie z Pożyczki;

1.22 Rabat – oznacza obniżkę Prowizji oraz Odsetek w porównaniu do Standardowych Warunków Spłaty. Wysokość obniżki oraz okres jej obowiązywania określa Pożyczkodawca.

1.23 Rachunek Pożyczkobiorcy – oznacza otwarty indywidualny rachunek bankowy na nazwisko Pożyczkobiorcy prowadzony w dowolnym banku na terenie Polski, z którego dokonywana jest wpłata Opłata weryfikacyjnai na który Pożyczkodawca przelewa Pożyczkę;

1.24 Rachunek Pożyczkodawcy – oznacza rachunek bankowy Pożyczkodawcy lub wskazany przez Pożyczkodawcę rachunek bankowy podmiotu działającego na zlecenie Pożyczkodawcy, na który Pożyczkobiorca dokonuje spłat należnych Pożyczkodawcy;

1.25 Regulamin – oznacza Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Pożyczkodawcę;

1.26 Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania lub RRSO – oznacza rzeczywistą roczną stopę oprocentowania wyliczoną zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim. Założenia przyjęte do obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, zostały określone w Formularzu informacyjnym stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy Pożyczki, stanowiącym integralną cześć Umowy Pożyczki;

1.27 Standardowe Warunki Spłaty – oznaczają konieczność spłaty przez Pożyczkobiorcę Pożyczki udzielonej przez Pożyczkodawcę z Prowizją oraz Odsetkami w wysokości wynikającej z Tabeli Opłat;

1.28 Strona/-y – oznacza Pożyczkodawcę i/lub Pożyczkobiorcę;

1.29 Strona Internetowa – oznacza stronę internetową Pośrednika znajdującą się pod adresem www.netcredit.pl wykorzystywaną w celu zawarcia Ramowej Umowy Pożyczki oraz póżniejszego zawierania Umów Pożyczki, na której Pożyczkobiorca rejestruje się elektronicznie, składa Wniosek i zawiera Umowę Pożyczki z Pożyczkodawcą;

1.30 Tabela Opłat – oznacza określenie całkowitych kwot Pożyczek, a także stawek opłat, prowizji i oprocentowania jakie stosuje Pożyczkodawca przy zawieraniu Umów Pożyczki,  jak również należności związanych z nieterminową spłatą Pożyczki, stanowiąca integralną część Ramowej Umowy Pożyczki;

1.31 Termin zwrotu – oznacza termin na spłatę Pożyczki wynikający z Umowy Pożyczki;

1.32 Umowa Pożyczki – oznacza jakąkolwiek (tzn. pierwszą i każdą następną) umowę pożyczki zawartą pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą na odległość, które Pożyczkobiorca i Pożyczkodawca zawierają pomiędzy sobą na podstawie niniejszej Ramowej Umowy Pożyczki;

1.33 Ustawa o kredycie konsumenckim – oznacza ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. nr 126 poz. 715);

1.34 Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych – oznacza ustawę z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz.U. nr 81 poz. 530, z późn.zm.);

1.35 Ustawa o prawach konsumenckich – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. nr 2014, poz. 827.)

1.36 Weryfikacja – oznacza czynności kontrolne dokonywane przez upoważnionych do tych czynności pracowników administracyjnych Pożyczkodawcy lub Pośrednika działającego w imieniu lub na rzecz Pożyczkodawcy polegające na zweryfikowaniu pod względem zgodności informacji oraz danych zamieszczonych przez Pożyczkobiorcę w Formularzu Rejestracyjnym, jak również weryfikacji Pożyczkobiorcy w bazach danych niesolidnych dłużników;

1.37 Wniosek –  oznacza wniosek Pożyczkobiorcy, złożony w sposób określony w Ramowej Umowy Pożyczki, którego złożenie ma na celu zawarcie Umowy Pożyczki.

2. PRZEDMIOT UMOWY

2.1 Przedmiotem niniejszej Ramowej Umowy Pożyczki jest określenie zasad na jakich Pożyczkodawca reprezentowany przez Pośrednika oraz Pożyczkobiorca zawierać będą Umowy Pożyczki.

Pożyczkę uważa się za udzieloną w momencie zaksięgowania przelewu na Rachunku Pożyczkobiorcy lub na rachunkach – wskazanych przez Pożyczkobiorcę podmiotów uprawnionych względem Pożyczkobiorcy (Pożyczka Refinansująca).

Pożyczka może zostać udzielona wyłącznie w złotych polskich.

3. WYMAGANIA DLA POŻYCZKOBIORCY

3.1 Aby zarejestrować się na Stronie Internetowej, otworzyć Konto Użytkownika i zawrzeć Umowę Pożyczki, Pożyczkobiorca musi spełniać następujące kryteria w trakcie obowiązywania Umowy Pożyczki:

3.1.1 Pożyczkobiorca jest w wieku od 20 do 70 lat;

3.1.2 Pożyczkobiorca posiada miejsce zameldowania na terytorium Polski, posiada polski numer PESEL oraz polski dowód osobisty;

3.1.3 Pożyczkobiorca posiada indywidualny rachunek rozliczeniowy na nazwisko Pożyczkobiorcy prowadzony w dowolnym banku na terenie Polski;

3.1.4 w momencie dokonania rejestracji na Stronie Internetowej, złożenia Wniosku lub zawarcia Umowy Pożyczki Pożyczkobiorca przebywa na terytorium Polski, posiada zdolność do czynności prawnych;

3.1.5 Pożyczkobiorca przeszedł pozytywnie Weryfikację;

3.1.6 Pożyczkobiorca dokonał wpłaty Opłaty weryfikacyjnej w kwocie odpowiednio 0,01 zł (1 grosz) lub 1,00 zł (1 złoty) (z wyłączeniem przypadków potwierdzenia tożsamości Pożyczkobiorcy w placówce Banku Pocztowego S.A. lub Poczty Polskiej S.A.).

Przyznanie pożyczki należy wyłącznie do decyzji Pożyczkodawcy. Spełnienie przez Pożyczkobiorcę warunków do przyznania Pożyczki w myśl Ramowej Umowy Pożyczki nie uprawnia do jakiegokolwiek roszczenia o wypłatę Pożyczki, jak i innych roszczeń związanych z odmową udzielenia Pożyczki.

4. OŚWIADCZENIA POŻYCZKOBIORCY I POŻYCZKODAWCY

4.1 Rejestrując się na Stronie internetowej i składając Wniosek, Pożyczkobiorca oświadcza, że:

a) zapoznał się z Ramową Umową Pożyczki zamieszczoną na Stronie internetowej;

b) jego zamiarem jest zawarcie Umowy Pożyczki na odległość w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim;

c) wyraża zgodę na telefoniczną weryfikację informacji dotyczących źródła i wysokości uzyskiwanego przez Pożyczkobiorcę dochodu;

d) wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Pożyczkodawcę oraz Pośrednika swoich danych osobowych w celach zawarcia Umowy Pożyczki;

e) został poinformowany o prawie do dostępu do własnych danych osobowych zgromadzonych u Pożyczkodawcy oraz Pośrednika, a także o prawie do poprawiana własnych danych osobowych zgromadzonych u Pożyczkodawcy;

f) Pożyczkobiorca oświadcza, że udziela Pożyczkodawcy oraz Pośrednikowi (każdemu z nich samodzielnie) upoważnienia do:

  • wystąpienia do InfoMonitora Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie i uzyskania informacji gospodarczych o swoich zobowiązaniach, w tym stanowiących tajemnicę bankową, uzyskanych od Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich. Jednocześnie upoważnia Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie i Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie do udostępnienia InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A., z zasobów informacyjnych tych instytucji danych, w tym stanowiących tajemnicę bankową, dotyczących jego zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielenia kredytów, przekraczających 200 zł (dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu;
  • wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., z siedzibą we Wrocławiu i uzyskania informacji z zasobów informacyjnych tych instytucji, w tym stanowiących tajemnicę bankową, dotyczących jego zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielenia kredytów, przekraczających 200 zł (dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu;
  • wystąpienia do Rejestru Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., z siedzibą w Warszawie i uzyskania informacji z zasobów informacyjnych tych instytucji, w tym stanowiących tajemnicę bankową, dotyczących jego zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielenia kredytów, przekraczających 200 zł (dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu;
  • pozyskania z European Union Credit Bureau (www.eucb.info) prowadzonego przez UAB „EUROPE INFO GROUP” z siedzibą: Pervalkos g. 29, 93104 Neringa, Litwa, dotyczących mnie informacji gospodarczych w celu dokonania oceny zdolności kredytowej.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2010 r., o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. z 2010 r., Nr 81, poz. 530) Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę oraz Pośrednika (każdego z nich niezależnie) do przekazywania informacji o wywiązywaniu się przez niego z wszelkich zobowiązań pieniężnych na rzecz Pożyczkodawcy, wynikających z niniejszej Umowy do:

  • BIG InfoMonitor S. A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77;
  • Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław;
  • Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., ul. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa

Udzielenie powyższego upoważnienia jest dobrowolne.

Pożyczkobiorca niniejszym składa następujące oświadczenie: – upoważniam spółki Ad Credit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 87, KRS 0000604185, a także spółkę Net Credit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 87 KRS 0000401570, świadczącą usługę pośrednictwa kredytowego na rzecz tych spółek (każdej z wyżej wymienionych spółek z osobna) do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych (zapytanie) i udostępnienie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. w odpowiedzi na złożone zapytanie informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową wyżej wymienionym spółkom dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. moich danych osobowych przekazanych przez Ad Credit Sp. z o.o., jak również spółkę Net Credit Sp. z o.o. w zapytaniu, przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011r. o kredycie konsumenckim oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe; – upoważniam spółki Ad Credit Sp. z o.o., a także spółkę Net Credit Sp. z o.o. świadczącą usługę pośrednictwa kredytowego na rzecz tych spółek (każdej z wyżej wymienionych spółek z osobna) do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej Ramowej Umowy Pożyczki, a także wyrażam zgodę na udostępnienie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową do Ad Credit Sp. z o.o., a także Net Credit Sp. z o.o. dla celów dokonywanej przez te podmioty oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w trakcie obowiązywania zawartej Ramowej Umowy Pożyczki oraz przetwarzanie moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej Ramowej Umowy Pożyczki przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. po wygaśnięciu zobowiązania w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz udostępnianie tych danych podmiotom upoważnionym na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz dobrowolności udzielenia powyższych zgód jak również o możliwości ich odwołania w każdym czasie.

4.2 Składając Wniosek o udzielenie Pożyczki Pożyczkobiorca oświadcza ponadto, że:

a) wszelkie dane osobowe przekazał Pożyczkodawcy całkowicie dobrowolnie,

b) jest konsumentem w rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim i zamierza zawrzeć Umowę Pożyczki w celu bezpośrednio niezwiązanym z działalnością gospodarczą;

c) posiada miejsce zameldowania na terytorium Polski, jak również polski numer PESEL oraz polski dowód osobisty;

d) nie został wpisany do jakiegokolwiek rejestru dłużników;

e) w przypadku zaznaczenia odpowiedniego pola w Formularzu Rejestracyjnym, wyraża zgodę na otrzymywanie od Pożyczkodawcy ofert handlowych w postaci listów poczty elektronicznej, jak również na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z wysyłką wyżej wymienionych ofert (zgoda nieobowiązkowa);

f) w przypadku zaznaczenia odpowiedniego pola w Formularzu Rejestracyjnym – wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez NET CREDIT Sp. z o.o. w celach marketingowych oraz konkursowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926). Został poinformowany iż administratorem jego danych osobowych jest firma NET CREDIT Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, oraz posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (zgoda nieobowiązkowa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

4.3 Pożyczkodawca zobowiązuje się w sposób należyty i zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa zabezpieczyć przekazane mu w związku z Umową Pożyczki dane osobowe Pożyczkobiorcy

5. REJESTRACJA POŻYCZKOBIORCY

5.1 W celu złożenia Wniosku i otrzymania Pożyczki Pożyczkobiorca zobowiązany jest dokonać:

a) samodzielnej rejestracji na Stronie Internetowej, na której utworzone zostaje Konto Użytkownika, podając wszystkie informacje wymagane na Stronie Internetowej, w tym adres poczty e-mail Pożyczkobiorcy i hasło, za pomocą którego Pożyczkobiorca potwierdzi swoją tożsamość i będzie mógł zalogować się na swoim Koncie Użytkownika (wraz z dokonaniem rejestracji na Stronie internetowej Pożyczkobiorca potwierdza zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Pożyczkodawcę oraz Pośrednika działającego w imieniu Pożyczkodawcy w zakresie niezbędnym do zawarcia Umowy); lub

b) telefonicznej rejestracji na Stronie Internetowej za pośrednictwem konsultanta Pośrednika, stosownie do procedury opisanej w ust. 5.3. poniżej.

5.2 Ustala się następującą procedurę samodzielnej rejestracji na Stronie internetowej (ust. 5.1. lit. a):

5.2.1 Rejestracja następuje poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji znajdującego się na Stronie Internetowej  Pośrednika;

5.2.2 W przypadku, gdy w toku samodzielnej rejestracji na Stronie Internetowej, stosownie do treści ust. 5.1. a) powyżej, Pożyczkobiorca poda niepełne dane w Formularzu Rejestracji, uniemożliwiające prawidłowe zakończenie procesu rejestracji Pożyczkobiorcy, Pośrednik ma prawo telefonicznego skontaktowania się z Pożyczkobiorcą w celu uzyskania informacji niezbędnych do prawidłowego zakończenia procesu rejestracji na Stronie Internetowej. Wszelkie informacje przekazane przez Pożyczkobiorcę przy pomocy środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności w trakcie rozmowy telefonicznej z konsultantami Pośrednika, uznane będą za wiążące oświadczenia woli. Pożyczkobiorca wyraża zgodę  na rejestrowanie i utrwalanie przez Pośrednika rozmów dokonanych przy użyciu tych środków, przy czym Pożyczkodawca każdorazowo poinformuje Pożyczkobiorcę o fakcie rejestrowania rozmowy.

5.2.3 Dokonując rejestracji Pożyczkobiorca składa oświadczenia, o których mowa w ust. 4.1. i 4.2., przy czym w przypadku, o którym mowa w ust. 5.2.2. powyżej, złożenie tych oświadczeń może nastąpić w drodze komunikatów głosowych w trakcie rozmowy Pożyczkobiorcy z konsultantem Pośrednika.

5.2.4 Po poprawnym wypełnieniu Formularza Rejestracji Pożyczkobiorcy zostaną przekazane za pośrednictwem Strony Internetowej dane niezbędne do dokonania przelewu Opłaty weryfikacyjnej : dane odbiorcy, numer rachunku odbiorcy, kwota przelewu zgodnie z Tabelą Opłat oraz tytuł przelewu.

5.2.5 W celu potwierdzenia rejestracji Pożyczkobiorca zobowiązany jest dokonać przelewu Opłaty weryfikacyjnej na Rachunek bankowy wskazany przez Pośrednika działającego w imieniu Pożyczkodawcy wpisując w tytule przelewu tekst zawierający unikalny kod, który Pożyczkobiorca otrzymał na pocztę elektroniczną po poprawnym wypełnieniu Formularza Rejestracji. 

5.3 Ustala się następującą procedurę telefonicznej rejestracji na Stronie Internetowej (ust. 5.1. lit. b):

5.3.1 Rejestracja następuje poprzez przekazanie, konsultantowi infolinii Pośrednika, informacji niezbędnych do wypełnienia przez konsultanta Formularza Rejestracji znajdującego się na Stronie Internetowej. Wszelkie informacje przekazane przez Pożyczkobiorcę przy pomocy środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności w trakcie rozmowy telefonicznej z konsultantami Pośrednika, uznane będą za wiążące oświadczenia woli. Pożyczkobiorca wyraża zgodę na rejestrowanie i utrwalanie przez Pośrednika rozmów dokonanych przy użyciu tych środków, przy czym Pośrednik każdorazowo poinformuje Pożyczkobiorcę o fakcie rejestrowania rozmowy.

5.3.2 Dokonanie potwierdzenia rejestracji telefonicznej przez Pożyczkobiorcę możliwe będzie poprzez:

a) dokonanie przelewu Opłaty weryfikacyjnej na Rachunek bankowy wskazany przez Pośrednika działającego w imieniu Pożyczkodawcy wpisując w tytule przelewu tekst zawierający unikalny kod, który Pożyczkobiorca otrzymał na pocztę elektroniczną po poprawnym wypełnieniu Formularza Rejestracji;

b) weryfikację dokumentu tożsamości Pożyczkobiorcy w oddziale Banku Pocztowego S.A. lub współpracującej z Pośrednikiemplacówce Poczty Polskiej S.A.

5.3.3 Po potwierdzeniu rejestracji stosownie do treści ust. 5.3.2. powyżej, Pożyczkobiorca otrzyma od Pośrednika działającego w imieniu Pożyczkodawcy wiadomość e-mail na adres wskazany w procesie rejestracji, w której przesłana zostanie Ramowa Umowa Pożyczki oraz Formularz Informacyjny, a także zamieszczony zostanie link przekierowujący do Strony Internetowej.

5.3.4 Niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 5.3.3. powyżej, Pożyczkobiorca zobowiązany będzie uruchomić link przekierowujący do Strony Internetowej, przesłany Pożyczkobiorcy stosownie do treści ust. 5.3.3. powyżej i zakończyć rejestrację, składając oświadczenia, o których mowa w ust. 4.1. i 4.2. Dokumenty otrzymane przez Pożyczkobiorcę stosownie do treści ust. 5.3.3. powyżej, podlegają procedurze opisanej w ust. 7.6. poniżej.

Dokonując rejestracji Pożyczkobiorca zobowiązany jest podać prawdziwe dane. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Pośrednika odnośnie prawdziwości danych podanych przez Pożyczkobiorcę, Pośrednik ma prawo odmówić Pożyczkobiorcy prawa rejestracji na Stronie Internetowej. Podanie nieprawdziwych danych wprowadzających Pośrednika  w błąd skutkujący doprowadzeniem do niekorzystnego rozporządzenia jego mieniem, może rodzić odpowiedzialność karną.

6. ZMIANA DANYCH POŻYCZKOBIORCY

6.1 W przypadku utraty hasła, Pożyczkobiorca powinien postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na Stronie Internetowej. Po wypełnieniu wszystkich instrukcji, Pożyczkobiorca otrzyma hasło tymczasowe na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu Rejestracji, które następnie musi niezwłocznie zmienić po zalogowaniu się na Stronie Internetowej.

6.2 W przypadku zmiany numeru telefonu komórkowego lub adresu poczty elektronicznej, Pożyczkobiorca zobowiązany jest podać aktualny numer telefonu komórkowego lub aktualny adres poczty elektronicznej logując się na swoje Konto Użytkownika i dokonując zmiany swoich danych.

6.3 W przypadku zmiany Rachunku bankowego Pożyczkobiorcy lub zamiaru dodania nowego Rachunku bankowego, Pożyczkobiorca zobowiązany jest dokonać ponownego przelewu Opłaty weryfikacyjnej  w kwocie w wskazanej w Tabeli Opłat na Stronie Internetowej. W tytule kolejnego przelewu Pożyczkobiorca powinien podać swój numer PESEL.

6.4 W przypadku zmiany imienia lub nazwiska, Pożyczkobiorca zobowiązany jest dokonać ponownego przelewu Opłaty weryfikacyjnej  w kwocie w wskazanej w Tabeli Opłat na Stronie Internetowej. W przelewie Pożyczkobiorca powinien podać swój numer PESEL oraz numer dowodu osobistego. Pożyczkobiorca zobowiązany jest ponadto wysłać listem poleconym na adres Pożyczkodawcy kopię dowodu osobistego zwierającego aktualne imię i nazwisko oraz kopię dokumentu poświadczającego zmianę imienia lub nazwiska.

7. WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI

7.1 W momencie dokonania rejestracji na Stronie internetowej Pożyczkobiorca jednocześnie składa wniosek o pierwszą pożyczkę wskazując propozycję Indywidualnych Warunków Umowy tj. kwoty pożyczki oraz terminu spłaty pożyczki. Niezwłocznie po złożeniu Wniosku o udzielnie Pożyczki, przed zawarciem Umowy Pożyczki, Pośrednik działający w imieniu Pożyczkodawcy  udostępni Pożyczkobiorcy Formularz Informacyjny dotyczący Pożyczki objętej Wnioskiem Pożyczkobiorcy, przy czym udostępnienie to nastąpi w formie pliku PDF umożliwiającego zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy, na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy podany w Formularzu Rejestracyjnym.

7.2 Składając Wniosek o udzielnie Pożyczki Pożyczkobiorca składa oświadczenia, o których mowa w pkt 4.1 i 4.2 Ramowej Umowy Pożyczki. Niezłożenie oświadczeń, o których mowa w pkt 4.1 i 4.2 Ramowej Umowy Pożyczki powodować będzie odrzucenie Wniosku o udzielenie Pożyczki

7.3 Składając Wniosek o udzielenie pożyczki Pożyczkobiorca dokonuje wyboru sposobu przekazania kwoty pożyczki.

7.4 Kwota Pożyczki zostanie przekazana przelewem na Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy lub udostępniona do wypłaty w oddziale Poczty Polskiej lub Banku Pocztowego, niezwłocznie po wysłaniu przez Pośrednika działającego w imieniu Pożyczkodawcy do Pożyczkobiorcy elektronicznego powiadomienia o wysokości udzielonej Pożyczki oraz Dacie Spłaty Pożyczki przy pomocy wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu komórkowego Pożyczkobiorcy i/lub wysyłaniu wiadomość e-mail na adres e-mail Pożyczkobiorcy podany na Koncie Użytkownika.

7.5 Po zaakceptowaniu przez Pożyczkodawcę poprawnego wniosku Pożyczkobiorcy o pierwszą Pożyczkę Pośrednik działający w imieniu Pożyczkodawcy udostępni Pożyczkobiorcy na trwałym nośniku Ramową Umowę Pożyczki, Formularz Informacyjny, Potwierdzenie zawarcia Umowy Pożyczki oraz Formularz Odstąpienia (w formie plików PDF umożliwiających ich zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy), a dodatkowo dokumenty te będą widoczne po zalogowaniu się przez Pożyczkobiorcę na Koncie Użytkownika na Stronie Internetowej (w formie plików umożliwiających zapis na komputerze Pożyczkobiorcy). Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim zostaną wysłane w formie plików PDF umożliwiających ich zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy, na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy podany w Formularzu Rejestracyjnym.

7.6 Po otrzymaniu dokumentów, o których mowa w pkt 7.5. Pożyczkobiorca zobowiązany jest wydrukować Ramową Umowę Pożyczki oraz Potwierdzenie zawarcia Umowy Pożyczki, podpisać po jednym egzemplarzu każdego z nich i odesłać te dokumenty na adres korespondencyjny Pożyczkodawcy.

7.7 Złożenie wniosku w sposób przewidziany w Ramowej Umowie Pożyczki potwierdza, że Pożyczkobiorca wyraża chęć otrzymania Pożyczki zgodnie z postanowieniami Umowy pożyczki i Wnioskiem, zapoznał się Ramową Umową Pożyczki oraz, niezwłocznie po podjęciu decyzji przez Pożyczkodawcę, wymaga od Pożyczkodawcy wykonania zobowiązań umownych, tj. przelania Pożyczki na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy.

7.8 Pożyczkobiorca odpowiada wobec Pożyczkodawcy oraz Pośrednika za prawdziwość, poprawność i dokładność informacji podanych we Wniosku o pożyczkę i informacji udzielanych zgodnie z postanowieniami Umowy Pożyczki.

8. WNIOSEK O UDZIELENIE KOLEJNEJ POŻYCZKI

8.1 Pożyczkodawca działając za pośrednictwem Pośrednika udzieli Pożyczkobiorcy kolejnych Pożyczek każdorazowo na podstawie odrębnych Umów Pożyczki zawieranych przez Strony na odległość. Jednocześnie Pożyczkodawca za pośrednictwem Pośrednika może zaoferować Pożyczkobiorcy kolejną pożyczkę na warunkach preferencyjnych wskazanych każdorazowo na Stronie Internetowej.

8.2 Pożyczkobiorca nie może w tym samym czasie korzystać z więcej niż jednej Pożyczki udzielonej za pośrednictwem Pośrednika. Wniosek o udzielenie kolejnej Pożyczki, z wyjątkiem Pożyczki refinansującej może zostać złożony dopiero po całkowitym zwrocie przez Pożyczkobiorcę wcześniejszej Pożyczki oraz wypełnieniu wszelkich obowiązków spoczywających na Pożyczkobiorcy w stosunku do Pożyczkodawcy z tytułu wcześniejszej Pożyczki.

8.3 Wniosek o udzielenie kolejnej Pożyczki zarejestrowany Pożyczkobiorca może złożyć za pośrednictwem Formularza Internetowego, jak również wysyłając wiadomość tekstową (SMS) na numer telefonu Pośrednika podany na Stronie Internetowej lub dzwoniąc na numer telefonu Pośrednika podany na Stronie Internetowej i ustnie udzielić Pośrednikowi  wszystkich wymaganych informacji. Pożyczkobiorca wyraża zgodę na rejestrację rozmowy przez Pośrednika. Niezwłocznie po złożeniu Wniosku o udzielnie kolejnej Pożyczki, przed zawarciem Umowy Pożyczki, Pożyczkodawca udostępni Pożyczkobiorcy za pośrednictwem Pośrednika Formularz Informacyjny dotyczący Pożyczki objętej Wnioskiem Pożyczkobiorcy, przy czym udostępnienie to nastąpi w formie pliku PDF umożliwiającego zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy, wysłanego na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy podany w Formularzu Rejestracyjnym.

8.4 W zakresie nieuregulowanym w niniejszym pkt 8 do złożenia wniosku o udzielnie kolejnej Pożyczki zastosowanie znajdą postanowienia pkt 7.

8.5 Po zaakceptowaniu przez Pożyczkodawcę kolejnej Pożyczki Pożyczkodawca udostępni Pożyczkobiorcy za pośrednictwem Pośrednika Ramową Umowę Pożyczki, Potwierdzenie zawarcia Umowy Pożyczki, Formularz Informacyjny oraz Formularz Odstąpienia, jako dokumenty widoczne po zalogowaniu się na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy (w formie umożliwiającej zapis na komputerze Pożyczkobiorcy). Dodatkowo, dokumenty wskazane w zdaniu poprzednim Pożyczkodawca wyśle za pośrednictwem Pośrednika na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy wskazany w Formularzu Rejestracyjnym, w formie plików PDF umożliwiających ich zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy.

9. DECYZJA POŻYCZKODAWCY

9.1 Pożyczkodawca podejmuje decyzję odnośnie warunków oferowanej przez Pożyczkodawcę Pożyczki, informując o nich Pożyczkobiorcę za pośrednictwem Pośrednika. Pożyczkodawca wysyła do Pożyczkobiorcy za pośrednictwem Pośrednika elektroniczne powiadomienie o wysokości oferowanej Pożyczki na adres e-mail Pożyczkobiorcy podany na Koncie Użytkownika oraz jako wiadomość tekstową SMS na numer telefonu komórkowego Pożyczkobiorcy.

9.2 Pożyczkodawca dokonując analizy Wniosku o udzielnie Pożyczki, w szczególności weryfikuje prawdziwość oraz kompletność danych zawartych we Wniosku o udzielenie pożyczki na podstawie publicznie dostępnych danych, list i rejestrów oraz bada aktualny stan zadłużenia wobec Pożyczkodawcy z tytułu Pożyczek, jak również stan zadłużenia Pożyczkobiorcy względem podmiotów powiązanych kapitałowo z Pożyczkodawcą oraz wobec innych podmiotów na podstawie informacji zawartych w bazach dłużników, na co Pożyczkobiorca zawierając niniejszą Umowę wyraża zgodę.

9.3 Po przyznaniu przez Pożyczkodawcę Pożyczki, Pożyczkodawca udostępni Pożyczkobiorcy za pośrednictwem Pośrednika Ramową Umowę Pożyczki, Potwierdzenie zawarcia Umowy Pożyczki, Formularz Informacyjny oraz Formularz Odstąpienia, jako dokumenty widoczne po zalogowaniu się na Stronie Internetowej  (w formie umożliwiającej zapis na komputerze Pożyczkobiorcy). Dodatkowo, dokumenty wskazane w zdaniu poprzednim Pożyczkodawca wyśle za pośrednictwem Pośrednika na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy wskazany w Formularzu Rejestracyjnym, w formie plików PDF umożliwiających ich zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy. Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość przesłania innych dokumentów związanych z wykonaniem Umowy Pożyczki.

9.4 Pożyczkodawca ma prawo odmówić udzielenia Pożyczki Pożyczkobiorcy, informując o tym Pożyczkobiorcę za pośrednictwem Pośrednika wysyłając do Pożyczkobiorcy elektroniczne powiadomienie na adres e-mail Pożyczkobiorcy podany na Koncie Użytkownika oraz/lub jako wiadomość tekstową SMS na numer telefonu komórkowego Pożyczkobiorcy. Pożyczkodawca ani Pośrednik nie mają obowiązku podania uzasadnienia odmowy udzielenia Pożyczki, z wyjątkiem sytuacji, gdy odmowa udzielenia Pożyczki nastąpiła ze względu na informacje zawarte w bazie danych lub zbiorze danych Pożyczkodawcy. W takim przypadku Pożyczkodawca za pośrednictwem Pośrednika poinformuje Pożyczkobiorcę o przyczynie odmowy udzielenia Pożyczki oraz udzieli Pożyczkobiorcy bezpłatnej informacji o wynikach tego sprawdzenia oraz wskaże bazę danych, w której dokonano tego sprawdzenia.

9.5 Pożyczkodawca nie rozpatruje Wniosku i nie podejmuje decyzji, jeśli Pożyczkobiorca naruszył jakiekolwiek postanowienia Umów Pożyczek zawartych wcześniej z Pożyczkodawcą.

10. POŻYCZKA PROMOCYJNA

10.1 Pożyczkodawca może okresowo oferować Pożyczki Promocyjne, tj. udzielać Rabatów, okresowo zmieniać (zmniejszać i/lub rezygnować) Prowizję, Odsetki lub oferować promocyjne warunki spłaty Pożyczek, o czym Pożyczkobiorca jest każdorazowo informowany za pośrednictwem Pośrednika.

10.2 Warunkiem możliwości korzystania przez Pożyczkobiorcę z Promocyjnych Warunków Spłaty jest złożenie Wniosku o pożyczkę za pośrednictwem Strony Internetowej  bądź telefonicznie dzwoniąc na numer telefonu Pośrednika podany na Stronie internetowej oraz dokonanie przez Pożyczkobiorcę terminowej spłaty Pożyczki, rozumiane jako spłata Pożyczki najpóźniej w Dniu Spłaty wynikającym z Umowy, z wyłączeniem pierwszej Pożyczki udzielonej w ramach Promocyjnych Warunków Spłaty.

10.3 Naruszenie przez Pożyczkobiorców zobowiązania, o którym mowa w ust. 10.2  powoduje anulowanie Promocyjnych Warunków Spłaty (bez konieczności składania oświadczeń przez którąkolwiek ze Stron), z wyłączeniem pierwszej Pożyczki udzielonej w ramach Promocyjnych Warunków Spłaty.

10.4 Anulowanie Promocyjnych Warunków Spłaty nie stanowi zmiany Umowy Pożyczki.

10.5 W przypadku anulowania Promocyjnych Warunków Spłaty, stosownie do treści ust. 10.3. powyżej, Pożyczkobiorca zobowiązany będzie do spłaty Pożyczki z zastosowaniem Standardowych Warunków Spłaty, tj. spłaty Pożyczki wraz z Prowizją i Odsetkami w kwocie wskazanej w Tabeli Opłat dla kwoty Pożyczki objętej Umową Pożyczki.

11. WYPŁATA POŻYCZKI

11.1 Umowa Pożyczki wchodzi w życie w momencie, w którym Pożyczkodawca podejmie decyzję o udzieleniu Pożyczki i poinformuje o tym Pożyczkobiorcę za pośrednictwem Pośrednika w sposób i w trybie określonym w Ramowej Umowie Pożyczki.

11.2 W przypadku, gdy proponowana przez Pożyczkodawcę za pośrednictwem Pośrednika suma Pożyczki jest niższa lub wyższa od sumy Pożyczki wskazanej we Wniosku, Umowa Pożyczki wchodzi w życie w momencie udzielenia przez Pożyczkobiorcę zgody na zaproponowaną przez Pożyczkodawcę za pośrednictwem Pośrednika kwotę, przy czym oświadczenie o zgodzie Pożyczkobiorca może złożyć za pośrednictwem Formularza Internetowego, jak również wysyłając wiadomość tekstową (SMS) na numer telefonu Pośrednika  podany na Stronie Internetowej lub dzwoniąc na numer telefonu Pośrednika podany na Stronie internetowej. Pożyczkobiorca wyraża zgodę na rejestrację rozmowy z Pośrednikiem.

11.3 Pożyczkodawca wypłaca Pożyczkę Pożyczkobiorcy, przelewając Pożyczkę na rachunek Pożyczkobiorcy, od razu po wejściu w życie Umowy Pożyczki. Wraz z dokonaniem wyżej wymienionego przelewu uznaje się, że Pożyczkobiorca otrzymał Pożyczkę. Termin liczony jest od dnia, w którym Pożyczkobiorca otrzymał Pożyczkę zgodnie z warunkami niniejszego punktu.

11.4 Pożyczkobiorca ma prawo do otrzymania wypłaty Pożyczki poprzez, wypłatę gotówkową w postaci płatności GIRO, w terminie do 5 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia Umowy Pożyczki, realizowaną w oddziale Poczty Polskiej lub Banku Pocztowego. W przypadku gdy Pożyczkobiorca złożył dyspozycję wypłaty pożyczki z wykorzystaniem płatności GIRO, za datę wypłaty pożyczki Strony rozumieją datę wypłaty środków pieniężnych poprzez wykorzystanie tego instrumentu płatniczego. W przypadku nie dokonania przez Pożyczkobiorcę wypłaty gotówkowej w postaci płatności GIRO we wskazanym powyżej terminie, Umowa Pożyczki ulega anulowaniu bez konieczności składania jakich oświadczeń, a Pożyczkobiorca nie jest zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek płatności z tytułu Prowizji oraz Odsetek.

12. OPŁATY ZWIĄZANE Z POŻYCZKĄ

12.1 Na całkowity koszt Pożyczki składa się Prowizja oraz Odsetki, zgodnie z Tabelą Opłat stanowiącą załącznik do niniejszej Ramowej Umowy Pożyczki oraz przedstawioną na Stronie Internetowej.

12.2 Pożyczkodawca nalicza Odsetki od kwoty Pożyczki (kapitału Pożyczki), począwszy od daty udostępnienia przez Pożyczkodawcę środków z tytułu Pożyczki, do dnia poprzedzającego całkowitą spłatę Pożyczki.

12.3 Odsetki, o których mowa w pkt 12.2 powyżej naliczane są według stopy zmiennej w wysokości dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych, tj. dwukrotności odsetek ustawowych wskazanych w art. 359 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.) (odsetki maksymalne). Odsetki zwiększają sumę zadłużenia z tytułu pożyczki i spłacane są łącznie z kwotą Pożyczki oraz Prowizją w Dniu Spłaty, z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w pkt. 14 Ramowej Umowy Pożyczki. Wysokość odsetek maksymalnych ustalana jest zgodnie z art. 359 § 21 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.). W przypadku zmiany, będącej wynikiem zmiany w wysokości odsetek, o których mowa w art. 359 Kodeksu cywilnego, Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o tej zmianie niezwłocznie po jej nastąpieniu.

12.4 Odsetki naliczane są za każdy dzień korzystania przez Pożyczkobiorcę z kwoty Pożyczki, przy czym podstawą do obliczania Odsetek jest aktualna wysokość kwoty Pożyczki pozostającej do spłaty.

12.5 Wysokość Odsetek została określona w Tabeli Opłat stanowiącej integralną część niniejszej Ramowej Umowy Pożyczki.

12.6 Z tytułu otrzymania kwoty Pożyczki Pożyczkobiorca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Pożyczkodawcy Prowizji w wysokości określonej w Tabeli Opłat. Prowizja zwiększa sumę zadłużenia z tytułu Umowy Pożyczki i spłacana jest łącznie z kwotą Pożyczki oraz Odsetkami w Dniu Spłaty.

12.7 Pożyczkodawca może okresowo udzielać rabatów, okresowo zmieniać (zmniejszać i/lub rezygnować) Prowizję oraz Odsetki lub oferować promocyjne warunki Pożyczek, o czym Pożyczkobiorca jest każdorazowo informowany za pośrednictwem Pośrednika.

12.8 Koszty związane z udzieleniem Pożyczki oraz opóźnieniem w jej spłacie, zostały przedstawione w formie Tabeli Opłat stanowiącej załącznik do niniejszej Ramowej Umowy Pożyczki i zamieszczonej na Stronie Internetowej.

13. SPŁATA POŻYCZKI

13.1 Pożyczkobiorca spłaca na rzecz Pożyczkodawcy Pożyczkę zgodnie z warunkami Umowy Pożyczki.

13.2 Pożyczkobiorca ma możliwość sprawdzenia terminu spłaty Pożyczki oraz aktualnej kwoty do spłaty Pożyczki logując się na Stronie Internetowej.

13.3 Płatności określone w Umowie Pożyczki winny być dokonywane w walucie, w której została udzielona Pożyczka, tj. w złotych polskich.

13.4 Pożyczkobiorca zaświadcza, że rozumie i jest świadomy, że wraz z wprowadzeniem waluty euro w Polsce, przy zmianie waluty ze złotego polskiego na euro, waluta Pożyczki również zostaje zmieniona ze złotego polskiego na euro.

13.5 Wszelkie płatności wynikające z Umowy Pożyczki Pożyczkobiorca wykonuje poprzez przelanie środków na rachunek bankowy Pożyczkodawcy.

13.6 Zobowiązania płatnicze Pożyczkobiorcy określone w Umowie Pożyczki zostają wykonane w momencie zaksięgowania sumy płatności na rachunku bankowym Pożyczkodawcy.

13.7 Podczas wykonywania jakiejkolwiek płatności na mocy Umowy Pożyczki Pożyczkobiorca ma obowiązek podania imienia, nazwiska, nazwy, rachunku bankowego Pożyczkodawcy, a w tytule przelewu wskazać numeru Umowy Pożyczki.

13.8 Wszelkie roszczenia Pożyczkodawcy przeciwko Pożyczkobiorcy pokrywane są w następującej kolejności: (1) odsetki za czas opóźnienia, (2) Odsetki (odsetki kapitałowe),  (3) Prowizja, (4) kwota Pożyczki (kapitał Pożyczki).

13.9 Pożyczkobiorca jest uprawniony do częściowej lub całkowitej spłaty Pożyczki przed terminem spłaty Pożyczki określonym w Umowie. W celu dokonania całkowitej lub częściowej przedterminowej spłaty Pożyczki Pożyczkobiorca nie jest zobowiązany do składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń. Pożyczkobiorca może uzyskać informację o aktualnej na dany dzień wysokości Kwoty do spłaty w swoim profilu na Stronie Internetowej, bądź kontaktując się z Pożyczkodawcą pod numerem telefonu +48 22 598 77 99.

13.10 W przypadku przedterminowej całkowitej spłaty Pożyczki całkowity koszt Pożyczki ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono okres udostępnienia Pożyczki Pożyczkobiorcy, chociażby Pożyczkobiorca poniósł je przed spłatą.

13.11 W przypadku spłaty części Pożyczki przed terminem spłaty postanowienia ust. 13.10. powyżej stosuje się odpowiednio.

13.12 W przypadku zwrócenia przez Pożyczkobiorcę kwoty większej niż kwota Pożyczki, Pożyczkodawca zwraca kwotę przewyższającą kwotę Pożyczki na Rachunek Pożyczkobiorcy. W przypadku gdy Pożyczkodawcy przysługują względem Pożyczkobiorcy wierzytelności z innych Pożyczek, Pożyczkodawca ma prawo zaliczyć kwotę przewyższającą kwotę Pożyczki na poczet tych innych Pożyczek.

14. POŻYCZKA REFINANSUJĄCA ORAZ DODATKOWE KWOTY POŻYCZKI

14.1 W ramach udzielenia Pożyczki Refinansującej, Pożyczkodawca dokona spłaty zobowiązania Pożyczkobiorcy na rachunki podmiotów uprawnionych względem Pożyczkobiorcy, wskazanych przez Pożyczkobiorcę we Wniosku  o udzielenie Pożyczki Refinansującej, w celu spłaty refinansowanych zobowiązań Pożyczkobiorcy wymienionych we Wniosku o udzielenie Pożyczki Refinansującej.

14.2 Pożyczkodawca w ramach udzielenia Pożyczki refinansujacej może zaoferować Pożyczkobiorcy, oprócz spłaty zobowiązań, o których mowa w pkt. 14.1. powyżej, możliwość dobrania dodatkowej kwoty Pożyczki, pod warunkiem posiadania odpowiedniej zdolności kredytowej.

14.3 W przypadku, gdy Pożyczkobiorca nie dobiera dodatkowej kwoty Pożyczki refinansowanie jest możliwe jedynie po uiszczeniu przez Pożyczkobiorcę kwoty Prowizji oraz Odsetek naliczonych w związku z udzieleniem Pożyczki Refinansującej. W przypadku, gdy zapłata kwoty Prowizji oraz Odsetek następuje przed Dniem Spłaty Pożyczki, która jest refinansowana, refinansowanie jest  dokonywane w Dniu Spłaty Pożyczki, która jest refinansowana.

14.4 Kwota Pożyczki Refinansującej staje się wymagalną na rzecz Pożyczkodawcy zgodnie z wybraną przez Pożyczkobiorcę kwotą pożyczki, terminem i wariantem refinansowania na podstawie Tabeli Opłat.

14.5 Dokonując refinansowania Pożyczki, Pożyczkodawca prześle do Pożyczkobiorcy za pośrednictwem Pośrednika elektroniczne powiadomienie (w formie pliku PDF umożliwiającej zapis na komputerze Pożyczkobiorcy) o dokonaniu spłaty Pożyczki wypłaconej na podstawie Umowy Pożyczki, wraz z umową Pożyczki Refinansującej oraz Formularzem Informacyjnym.

14.6 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale, do umowy Pożyczki Refinansującej odpowiednie zastosowanie mają postanowienia dotyczące umowy Pożyczki, z wyłączeniem postanowień dotyczących przekazania na rzecz Pożyczkobiorcy kwoty Pożyczki.

15. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

15.1 Pożyczkobiorca ma prawo wykorzystać Pożyczkę na dowolny cel, który jest zgodny z prawem.

15.2 Pożyczkobiorca zobowiązuje się w odpowiednim czasie spłacić na rzecz Pożyczkodawcy Pożyczkę, powiększoną o Prowizję oraz Odsetki (z wyłączeniem przypadku spłaty Pożyczki w ramach Promocyjnych Warunków Spłaty), zgodnie z Umową Pożyczki, wykonując najpóźniej w Dniu Spłaty przelew na rachunek bankowy wskazany przez Pożyczkodawcę.. W przypadku, gdy Dzień Spłaty wypada w dniu wolnym od pracy lub w dniu świąt obowiązujących w Polsce, Pożyczkobiorca dokonuje płatności w następnym dniu roboczym po Dniu Spłaty.

15.3 Pożyczkobiorca niezwłocznie poinformuje Pożyczkodawcę o jakichkolwiek zmianach w danych udzielonych w trakcie rejestracji, nie później niż w ciągu 3 dni po dokonaniu określonych zmian.

15.4 Pożyczkobiorca zobowiązuje się do dołożenia należytych starań, aby informacje poufne Pożyczkobiorcy (w tym adres e-mail i hasło) nie znalazły się w posiadaniu osób trzecich. Pożyczkobiorca ma obowiązek korzystać wyłącznie z bezpiecznych połączeń elektronicznych oraz środków i urządzeń przekazu danych.

15.5 Pożyczkodawca ma obowiązek wypłacić na rzecz Pożyczkobiorcy Pożyczkę poprzez wykonanie przelewu z rachunku bankowego Pożyczkodawcy na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy – po zawarciu Umowy Pożyczki.

16. NIETERMINOWA SPŁATA POŻYCZKI

16.1 Jeżeli Pożyczka lub jej część,  bądź Prowizja nie zostanie uiszczona w terminie, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty oprócz kwoty PożyczkiorazProwizji, odsetek za czas opóźnienia, tj. odsetek za okres od Daty Spłaty Pożyczki,  oraz Prowizji do dnia zaksięgowania kwoty Pożyczki orazProwizji na Rachunku wskazanym przez Pożyczkodawcę.

16.2 Odsetki za czas opóźnienia naliczane są w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych). W przypadku zmiany, będącej wynikiem zmiany w wysokości odsetek, o których mowa w art. 481 Kodeksu cywilnego, Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę  o tej zmianie niezwłocznie po jej nastąpieniu.

16.3 W przypadku, gdy Pożyczka lub jej część, nie została uiszczona w terminie, Pożyczkodawca ma prawo podejmowania czynności windykacyjnych polegających na wykonywaniu: monitów drogą wiadomości SMS, monitów drogą wiadomości e-mail, monitów drogą telefoniczną oraz monitów drogą pisemnych wezwań.

16.4 Pożyczkodawca ma prawo do wypowiedzenia Umowy Pożyczki ze skutkiem natychmiastowym i zażądania od Pożyczkobiorcy spłaty Pożyczki powiększonej o Prowizję oraz Odsetki w następujących przepadkach:

16.4.1 jeśli Pożyczkobiorca zalega ze spłatą Pożyczki, Prowizji lub Odsetek (w całości lub części), przez okres dłuższy niż 14 dni;

16.4.2 jeśli Pożyczkobiorca świadomie udzielił niepoprawnych informacji o sobie.

16.5 W przypadku wystąpienia zdarzeń, o których mowa w ust. 16.4. Pożyczkodawca ma prawo wypowiedzieć Umowę Pożyczki w drodze pisemnej lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail z załączonym wypowiedzeniem (na trwałym nośniku – w formie pliku PDF umożliwiającego zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy) na adres na adres poczty elektronicznej podany przez Pożyczkobiorcę w Formularzu Rejestracji.

16.6 W przypadku wypowiedzenia Umowy Pożyczki przez Pożyczkodawcę, Pożyczkobiorca ma obowiązek na pierwsze żądanie Pożyczkodawcy przed terminem w całości spłacić Pożyczkę, powiększoną o Prowizję, Odsetki oraz inne płatności wynikające z Umowy Pożyczki.

16.7 W przypadku, gdy Pożyczkobiorca nie wypełnia lub nienależycie wypełnia swoje zobowiązania wynikające z Umowy Pożyczki, Pożyczkodawca ma prawo do przekazania prawa do dochodzenia zaległych płatności osobom trzecim, a takie przekazanie praw może obejmować również przetwarzanie danych osobowych Pożyczkobiorcy, wprowadzenie takich danych do publicznych baz danych i przekazanie danych osobowych Pożyczkobiorcy nabywcy praw (cesjonariuszowi).

16.8 W przypadku zobowiązań Pożyczkobiorcy wynikających z Umowy Pożyczki zawartej z Pożyczkodawcą, jeżeli łączna ich wartość przekracza 200 zł, są wymagalne co najmniej od 60 dni i upłynął co najmniej miesiąc od wysłania Pożyczkobiorcy wezwania do zapłaty, Pożyczkodawca będzie uprawniony do zamieszczenia informacji o Pożyczkobiorcy w stosownych rejestrach prowadzonych przez Biura Informacji Gospodarczej działających na podstawie Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych.

17. DANE OSOBOWE

17.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO), Administrator informuje Pożyczkobiorcę, że:

1) Administratorem danych osobowych Pożyczkobiorcy jest PPL Finance Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Aleja Jana Pawła II 11/1301, 00-828 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000814365, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy 200.000,00 zł, adres korespondencyjny: al. Jana Pawła II 11/1301, 00-828 Warszawa, NIP 5272912404, REGON 384889906;
Spółka AD CREDIT Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 87, 00-844 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000604185, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy 200.000,00 zł, NIP 5252648921 , REGON 363799654; (jako Pożyczkodawca) oraz Net Credit Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 87, 00-844 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000401570 (jako Pośrednik).

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym Pożyczkobiorca może się  kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej

a) Net Credit Sp. z o. o. kontakt za pośrednictwem maila: [email protected];

b) PPL Finance Sp. z o. o. kontakt za pośrednictwem maila: [email protected]
Ad Credit sp. z o.o. kontakt za pośrednictwem maila: [email protected]

3) administrator będzie przetwarzał dane osobowe Pożyczkobiorcy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem);

5) administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Pożyczkobiorcy do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

6) Pożyczkobiorca ma prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

17.2 Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO Administrator informuje, że:

1) Dane osobowe Pożyczkobiorcy będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

2) Pożyczkobiorcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy;

4) Pożyczkodawca informuje, że w związku ze specyfiką usług, dążąc do szybkiego rozpatrzenia wniosku każdego Klienta, korzysta ze zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji w przedmiocie zawarcia umowy. Na podstawie dostarczonych przez Klienta danych wprowadzanych w elektronicznym wniosku, nasz program ocenia, czy możemy przyznać potencjalnemu Pożyczkobiorcy kredyt konsumencki. Pożyczkodawca automatycznie analizuje dostarczone przez Klienta informacje w zakresie wiarygodności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy i na ich podstawie ustala, czy umożliwienie Klientowi skorzystania z usługi (tj. udzielenie pożyczki) nie stanowi dla Pożyczkodawcy nadmiernego ryzyka. Wdrożenie tego mechanizmu oznacza dla Klienta, że Pożyczkodawca może wskutek decyzji programu odmówić udzielenia pożyczki. W takim wypadku Klient ma prawo zwrócenia się z prośbą o ponowne rozpatrzenie jego wniosku przez personel Pożyczkodawcy. Taką prośbę można zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected] lub telefonicznie pod numer infolinii: 22 598 77 99.

18. REKLAMACJE I POZASĄDOWE ROZSTRZYGANIE SPORÓW

18.1 Reklamacje należy składać drogą pisemną na adres pocztowy Pośrednika (ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa) bądź poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny Pożyczkodawcy ([email protected]) bądź drogą telefoniczną za pośrednictwem infolinii Pożyczkodawcy (numer telefonu +48 22 598 77 99).

18.2 Pożyczkodawca rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, Pożyczkodawca poinformuje o tym Pożyczkobiorcę wskazując:

a) przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji,

b) okoliczności wymagające wyjaśnienia,

c) ostateczny termin udzielenia odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

18.3 O rozpatrzeniu reklamacji Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę listownie, telefonicznie, wiadomością poczty elektronicznej lub osobiście. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez Pożyczkodawcę w postaci papierowej (przesyłką pocztową) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji lub pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że Pożyczkodawca udzieli odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Pożyczkobiorcy.

18.4 Pożyczkobiorca jest uprawniony do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym, właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z Umowy Pożyczki zawartej pomiędzy Pożyczkobiorcą a Pożyczkodawcą jest Rzecznik Finansowy. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania, w tym kontakt do Rzecznika Finansowego dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl

18.5 Pożyczkobiorca może również skorzystać, w celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą z platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/odr/. Platforma ODR służy pozasądowemu rozwiązywaniu sporów drogą elektroniczną.

19. PRAWO POŻYCZKOBIORCY DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

19.1 Pożyczkobiorca ma prawo odstąpić od Umowy Pożyczki w terminie czternastu (14) dni od daty jej zawarcia. W przypadku niewykonania przez Pożyczkobiorcę przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy Pożyczki w powyższym terminie, Umowa Pożyczki pozostanie w pełni ważna i skuteczna.

19.2 W przypadku odstąpienia od Umowy Pożyczki Pożyczkobiorca nie ponosi kosztów związanych z tym odstąpieniem.

19.3 Pożyczkobiorca wykonuje prawo do odstąpienia od Umowy Pożyczki poprzez przesłanie Pożyczkodawcy na adres wskazany w Umowie Pożyczki odstąpienia od Umowy Pożyczki. Wzór odstąpienia od Umowy Pożyczki zamieszczony jest na Stronie Internetowej, jak również zostaje przesłany Pożyczkodawcy po każdorazowym zawarciu Umowy Pożyczki (w formie pliku PDF umożliwiającego zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy).

19.4 Dniem spłaty Pożyczki jest dzień przekazania kwoty Pożyczki na Rachunek Pożyczkodawcy. Pożyczkobiorca zwraca kwotę wypłaconej pożyczki niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

19.5  Pożyczkobiorca odstępujący od Umowy Pożyczki jest zobowiązany tylko do zwrotu wypłaconej mu kwoty Pożyczki, a za okres od dnia wypłaty Pożyczki do dnia, w którym upływa 30-dniowy termin do jej zwrotu, nie są naliczane przez Pożyczkodawcę żadne dodatkowe opłaty i odsetki, z wyjątkiem odsetek za okres od dnia wypłaty kwoty Pożyczki do dnia spłaty Pożyczki.

20. INNE POSTANOWIENIA

20.1 Umowy pożyczki zostają zawarte w formie elektronicznej na zasadach wskazanych w Ramowej Umowie Pożyczki.

20.2 Strony Ramowej Umowy Pożyczki uznają, iż dane przekazane przez telefon, przesyłane wiadomościami SMS, za pośrednictwem Formularza Internetowego oraz innymi elektronicznymi środkami porozumiewania, są traktowane jako oświadczenie woli każdej ze Stron i powodują pełne skutki prawne.

20.3 Pożyczkobiorca jest uprawniony do otrzymania, na wniosek, bezpłatnego projektu Umowy Pożyczki oraz harmonogramu spłaty Pożyczki.

20.4 Umowa Pożyczki obowiązuje do momentu całkowitego wykonania zobowiązań w niej określonych i uważa się ją za wykonaną w momencie, w którym Pożyczkobiorca spłaci Pożyczkę, powiększoną o Prowizję, Odsetki oraz odsetki za czas opóźnienia o ile zostały naliczone, oraz inne płatności, które wynikają z Umowy Pożyczki na rzecz Pożyczkodawcy.

20.5 Pożyczkodawca ma prawo do scedowania (przekazania) praw do wierzytelności na osoby trzecie.

20.6 Pożyczkobiorca potwierdza niniejszym, że Pożyczkodawca oraz Pośrednik ma prawo do kontaktowania się z Pożyczkobiorcą, stosując następujące środki komunikacji: 1) wysyłając wiadomość tekstową (SMS) i/lub dzwoniąc na podany na Koncie użytkownika numer telefonu komórkowego operatora przydzielonego Pożyczkobiorcy; 2) dzwoniąc na inne numery podane na Koncie Użytkownika; 3) wysyłając wiadomość e-mail na adres e-mail podany na Koncie Użytkownika; 4) wysyłając list zwykły lub polecony na adres faktyczny i/lub zadeklarowany przez Pożyczkobiorcę, który podany został na Koncie Użytkownika.

20.7 Wszelkie rozbieżności zdań i spory powstałe pomiędzy Stronami rozwiązywane są polubownie. W przypadku, gdy Strony nie są w stanie rozwiązać sporu polubownie, jakikolwiek spór, rozbieżność zdań lub roszczenie, które wynika z Umowy Pożyczki lub jej naruszenia, rozwiązania, obowiązywania, rozstrzygnięte zostanie przed sądem powszechnym miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego, lub sąd miejsca wykonania zobowiązania.

20.8 Umowa pożyczki podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim winna być interpretowana.

20.9 Ramowa Umowa Pożyczki i wszelkie inne informacje związane z Pożyczkodawcą, usługami świadczonymi przez Pożyczkodawcę i Umową Pożyczki dostępne są w języku polskim na Stronie internetowej.

20.10 Pożyczkodawca jest uprawniony do zmiany zapisów Ramowej Umowy Pożyczki w ciągu 6 miesięcy od zmiany bądź wprowadzenia nowych przepisów prawa, rekomendacji, zaleceń lub wytycznych organów państwowych odnoszących się do wykonywania Umowy.

20.11 O zmianie postanowień Ramowej Umowy Pożyczki Pożyczkodawca zawiadomi Pożyczkobiorcę przed datą wejścia w życie zmian do Umowy w formie elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości e-mail wraz z dokumentem nowej Umowy w formie pliku PDF umożliwiającego zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy, na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy podany w Formularzu Rejestracyjnym. Pożyczkodawca wskaże postanowienia, które uległy zmianie oraz ich nowe brzmienie, a także poda datę wejścia w życie zmienionej Umowy. Zmiana Ramowej Umowy Pożyczki będzie wiążąca dla Pożyczkobiorcy, jeżeli Pożyczkobiorca nie wypowie Umowy na zasadach określonych w Umowie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Pożyczkobiorcę zawiadomienia o zmianie Umowy, o którym mowa powyżej. Zmieniona Ramowa Umowy Pożyczki obowiązuje wyłącznie w stosunku do Umów Pożyczki zawartych po dniu wejścia w życie zmienionej Ramowej Umowy Pożyczki.

20.12 Ramowa Umowa Pożyczki została zawarta na czas nieokreślony.

20.13 Pożyczkobiorca ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę za 1-miesięcznym wypowiedzeniem w drodze oświadczenia przesłanego na Pożyczkodawcy na trwałym nośniku.

20.14 Pożyczkodawca ma prawo, na trwałym nośniku, wypowiedzieć niniejszą Umowę z 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia.

20.15 Wypowiedzenie Ramowej Umowy Pożyczki nie skutkuje wypowiedzeniem poszczególnych Umów Pożyczki zawartych w ramach Ramowej Umowy Pożyczki.

20.16 Pożyczkodawca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach, o których mowa ust. 16.4. niniejszej Umowy. Wypowiedzenie Umowy przez Pożyczkodawcę z przyczyn, o których mowa powyżej, powoduje, że Pożyczka wypłacona Pożyczkobiorcy staje się natychmiast wymagalna.

20.17 Ramowa Umowa Pożyczki oraz Tabela Opłat stanowią integralną część Umowy Pożyczki.

20.18 Organem właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dane adresowe: Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa).

20.19 Regulamin stanowi integralną część Umowy Pożyczki, przy czym w przypadku niezgodności pomiędzy postanowieniami Regulaminu i Umowy zastosowanie mają postanowienia Umowy.

Pożyczkodawca:

…………………..

ul. ………………….

Tel.: ……………….

e-mail: …………………..

Strona internetowa serwisu:

www.netcredit.pl

Numer KRS ……………..

prowadzony przez Sąd Rejonowy ……………….,

o kapitale zakładowym ………. zł

 

 

 

 

Pożyczkobiorca:

………………

Adres korespondencyjny:

……………….

tel. …………………..

e-mail: …………………

Dowód osobisty nr ……….

PESEL: …………………..

 

 

 

 

 

podpis_________________________

 

Załącznik nr 1 do Ramowej Umowy Pożyczki

Tabela Opłat

 

Lp. Nazwa Opłaty Wysokość Opłaty
1 Opłata za rozpatrzenie wniosku 0,01 zł (1 grosz) – przelew na konto

1,00 zł  (1 złoty) – weryfikacja przez Blue Media (niniejsza opłata podlega zwrotowi)

2 Odsetki kapitałowe  oprocentowanie stałe od 0% do 17,49%
 lub
 oprocentowanie zmienne – 17,5% (wartość na dzień 06/05/2022 r.) Odsetki kapitałowe naliczane są według stopy zmiennej w wysokości dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych, tj. dwukrotności odsetek ustawowych wskazanych w art. 359 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.) (odsetki maksymalne). Wysokość odsetek maksymalnych ustalana jest zgodnie z art. 359 § 21 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.).
3 Odsetki za nieterminową spłatę Pożyczki  21,5%
(wartość na dzień 06/05/2022r.) Odsetki za czas opóźnienia naliczane są w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych).
4 Prowizja Od 0% do 15,5% kwoty Pożyczki

Wysokość Prowizji zależy od kwoty oraz okresu Pożyczki. Oferta Pożyczkodawcy obejmująca indywidualne warunki dostępnych produktów pożyczkowych (kwota Pożyczki, okres Pożyczki, liczba rat Pożyczki oraz termin spłaty Pożyczki) zamieszczona jest na stronie internetowej www.netcredit.pl

Załącznik nr 2 do Ramowej Umowy Pożyczki

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Kredytodawca:
Adres:
Numer telefonu:
Adres poczty elektronicznej:
Numer faksu:
Adres strony internetowej:
Pośrednik kredytowy: NET CREDIT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, nr KRS 0000401570,  nr NIP 5272670266, nr REGON 145874815
Adres: ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Numer telefonu: +48 22 598 77 99
Adres poczty elektronicznej: [email protected]
Numer faksu: NIE DOTYCZY
Adres strony internetowej: www.netcredit.pl

2. Opis głównych cech kredytu

Rodzaj kredytu Pożyczka gotówkowa
Całkowita kwota kredytu – suma wszystkich środków pieniężnych, które zostaną Panu/Pani udostępnione 1600,00 zł
Terminy i sposób wypłaty kredytu – w jaki sposób i w jakim terminie otrzyma Pan/Pani środki pieniężne Po zawarciu umowy pożyczki Pożyczkodawca wypłaca Pożyczkę Pożyczkobiorcy za pośrednictwem Pośrednika,przelewając Pożyczkę na Rachunek bankowy Pożyczkobiorcy i/lub wskazanych przez Pożyczkobiorcę podmiotów uprawnionych względem Pożyczkobiorcy (Pożyczka Refinansująca) – w zależności od treści dyspozycji Pożyczkobiorcy, po wejściu w życie Umowy Pożyczki.
Pożyczkobiorca ma prawo do otrzymania wypłaty Pożyczki poprzez wypłatę gotówkową w postaci płatności GIRO, w terminie do 5 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia Umowy Pożyczki, realizowaną w oddziale Poczty Polskiej lub Banku Pocztowego.
Czas obowiązywania umowy Umowa kredytowa obowiązuje do momentu całkowitego wykonania przez Pożyczkobiorcę zobowiązań umownych względem Pożyczkodawcy.
Zasady i terminy spłaty kredytu W przypadku udzielania Pożyczki, będzie Pan/Pani musiał/a dokonać spłaty na następujących warunkach:
– spłata jednorazowa (bez rat)
– odsetki lub opłaty będą podlegać spłacie w następujący
sposób: jednorazowo w dniu zwrotu;
– termin zwrotu pożyczki: 30 dni
Kwoty, które Pożyczkobiorca wpłaci Pożyczkodawcy zostaną w kolejności zaliczone na:
a) odsetki za czas opóźnienia,
b) odsetki kapitałowe,
c) Prowizję,
d) kwotę Pożyczki (kapitał Pożyczki)
Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta – jest to suma wszystkich środków pieniężnych, które kredytodawca udostępnia Panu/Pani oraz wszelkie koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w związku z umową o kredyt Całkowita kwota do spłaty (suma całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu): w przypadku obowiązywania Standardowych Warunków Spłaty 1870,72 
Kredyt wiązany lub w formie odroczonej płatności NIE DOTYCZY
Wymagane zabezpieczenia kredytu – zabezpieczenie jakie będzie Pan/Pani musiał/a przedstawić w związku z umową o kredyt NIE DOTYCZY
Informacja czy umowa o kredyt przewiduje gwarancję spłatycałkowitej kwoty kredytu wypłaconej na jej podstawie – jeżeli zgodnie z postanowieniami umowy o kredyt płatności dokonywane przez Pana/Panią nie są zaliczane do spłaty całkowitej kwoty kredytu, ale będą wykorzystywane do zgromadzenia kapitału przez okresy i na zasadach określonych w umowie o kredyt lub w umowie dodatkowej, to umowa o kredyt nie przewiduje gwarancji spłaty całkowitej kwoty kredytu wypłaconej na jej podstawie NIE DOTYCZY

3. Koszt kredytu

Stopa oprocentowania kredytu oraz warunki jej zmiany W przypadku obowiązywania Standardowych Warunków Spłaty:
— zmienna stopa oprocentowania: 17,5% w stosunku rocznym
Odsetki naliczane są według stopy zmiennej w wysokości dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych, tj. dwukrotności odsetek ustawowych wskazanych w art. 359 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.) (odsetki maksymalne). Odsetki zwiększają sumę zadłużenia z tytułu pożyczki i spłacane są łącznie z Kwotą Wypłaconą oraz Prowizją w Dniu Spłaty. Wysokość odsetek maksymalnych ustalana jest zgodnie z art. 359 § 21ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr16, poz. 93, ze zm.)
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania – jest to całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta,
wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym przedstawiona aby pomóc Panu/Pani w porównaniu oferowanych kredytów

W przypadku obowiązywania Standardowych Warunków Spłaty
RRSO =  569,85%
Reprezentatywny przykład:
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi  569,85%
całkowita kwota pożyczki: 1600,00 zł,
zmienna stopa oprocentowania: 17,5%,

– Prowizja 247,84 zł
– Odsetki 22,88 zł,
– Okres obowiązywania umowy: 30 dni,
– Całkowita kwota do spłaty 1870,72 zł
– Kwota pożyczki jest wypłacana natychmiast i w całości.


* Założenia przyjęte do obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania:


– Kwota pożyczki: 1600,00 zł
– Okres pożyczki: 30 dni
– Stopa oprocentowania pożyczki: 17,5%
– Prowizja 247,84 zł
– Odsetki 22,88 zł,
– Całkowita kwota do spłaty 1870,72 zł
– Kwota pożyczki jest wypłacana natychmiast i w całości
Obowiązek zawarcia umowy dodatkowej – do uzyskania kredytu konieczne jest zawarcie przez Pana/Panią umowy dodatkowej, w szczególności umowy ubezpieczenia lub innej umowy W przypadku obowiązywania Standardowych Warunków Spłaty:
Prowizja – 247,84 zł
Odsetki – 22,88 
Koszty prowadzenia jednego lub kilku rachunków w celu dokonywania wpłat i wypłat środków pieniężnych NIE DOTYCZY
Koszty korzystania z kart kredytowych NIE DOTYCZY
Inne koszty, które konsument zobowiązany jest ponieść w związku z umową Pożyczkobiorca jest zobowiązany do zapłaty opłaty w kwocie odpowiednio 0,01 zł (1 grosz) lub 1 zł (1 złoty) tytułem opłaty rejestracyjnej
Warunki, na jakich koszty związane z umową o kredyt mogą ulegać zmianie Pożyczkodawca jest uprawniony do zmiany zapisów Ramowej Umowy Pożyczki w ciągu 6 miesięcy od zmiany bądź wprowadzenia nowych przepisów prawa, rekomendacji, zaleceń lub wytycznych organów państwowych odnoszących się do wykonywania Umowy
Opłaty notarialne NIE DOTYCZY
Skutek braku płatności W przypadku braku lub opóźnienia w płatności może Pan/Pani zostać obciążony/a odsetkami za czas opóźnienia, które naliczane są w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 2 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych). W przypadku zmiany, będącej wynikiem zmiany w wysokości odsetek, o których mowa w art. 481 Kodeksu cywilnego, Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o tej zmianie niezwłocznie po jej nastąpieniu.

4. Inne ważne informacje 

Odstąpienie od umowy
W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od umowy
TAK
Spłata kredytu przed terminem określonym w umowie TAK
Uprawnienie kredytodawcy do zastrzeżenia prowizji za
spłatę kredytu przed terminem
NIE DOTYCZY
Sprawdzenie w bazie danych

Jeżeli kredytodawca odmówi Panu/Pani udzielenia kredytu
konsumenckiego na podstawie informacji zawartych w bazie danych kredytodawca niezwłocznie zobowiązany jest przekazać Panu/Pani bezpłatną informację o wynikach tego sprawdzenia oraz wskazać bazę danych, w której tego sprawdzenia dokonano
Zostanie Pan/Pani sprawdzony/a w następujących bazach
danych:

1. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Z. Modzelewskiego 77 (02-679),
2. Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Plac Bankowy 2 (00-095),
3. Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Armii Ludowej 21 (51-214),
4. Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A (02-679).
5. European Union Credit Bureau (www.eucb.info) prowadzonego przez UAB „EUROPE INFO GROUP” z siedzibą w Litwie,
adres: Pervalkos g. 29, 93104 Neringa.
Prawo do otrzymania projektu umowy o kredyt
Ma Pan/Pani prawo do otrzymania, na wniosek, bezpłatnego
projektu umowy o kredyt konsumencki, jeżeli w ocenie
kredytodawcy spełnia Pan/Pani warunki do udzielenia kredytu
konsumenckiego
Ma Pan/Pani prawo do bezpłatnego otrzymaniaegzemplarza projektu umowy o kredyt.
Czas obowiązywania formularza Niniejsza informacja zachowuje ważność 30 dni od daty wystawienia formularza, przy założeniu niezmienności warunków cenowych.

5. Dodatkowe informacje podawane w przypadku sprzedaży usług finansowych na odległość

1) Informacje dotyczące kredytodawcy
Kredytodawca:
Numer telefonu:
Adres poczty elektronicznej:
Numer faksu: NIE DOTYCZY
Adres strony internetowej:*
Rejestr*
Organ nadzoru* Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
2) Informacje dotyczące umowy kredytowej
Odstąpienie od umowy* Pożyczkobiorca ma prawo odstąpić od Umowy Pożyczki wterminie czternastu (14) dni od daty jej zawarcia. W przypadku niewykonania przez Pożyczkobiorcę przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy Pożyczki w powyższym terminie, Umowa Pożyczki pozostanie w pełni ważna i skuteczna.

Pożyczkobiorca wykonuje prawo do odstąpienia od Umowy Pożyczki poprzez przesłanie Pożyczkodawcy na adres wskazany w Umowie Pożyczki odstąpienia od Umowy Pożyczki. Wzór odstąpienia od Umowy Pożyczki zamieszczony jest na Stronie Internetowej, jak również zostaje przesłany Pożyczkodawcy po każdorazowym zawarciu Umowy Pożyczki (w formie pliku PDF umożliwiającego zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy).


Kwota odsetek należnych w stosunku dziennym: 0,00 zł (Pożyczkobiorca nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem)
Wybór prawa właściwego*
Do zawartej z Panem/Panią umowy o kredyt
będzie miało zastosowanie prawo:
Prawo polskie.
Postanowienie umowy dotyczące wyboru prawa właściwego* Dla umowy kredytowej stosuje się przepisy prawa polskiego, a spory rozstrzygane są przed odpowiednim sądem polskim.
Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych
wynikających z kontaktów handlowych mających miejsceprzed zawarciem umowy:
Prawo polskie.
Język umowy/Język komunikacji Informacje i warunki umowy będą podawane w języku polskim.
3) Informacje dotyczące odwołań
Pozasądowe rozstrzyganie sporów Pożyczkobiorca ma prawo złożyć reklamację do Pożyczkodawcy w trybie opisanym w Ramowej Umowie Pożyczki.

Pożyczkobiorca jest uprawniony do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym, właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z Umowy Pożyczki zawartej pomiędzy Pożyczkobiorcą a Pożyczkodawcą jest Rzecznik Finansowy. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania, w tym kontakt do Rzecznika Finansowego dostępne są na stronie internetowejwww.rf.gov.pl.


Istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/odr.


Wszelkie spory rozstrzygane będą przez sądem właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego lub sąd miejsca wykonania zobowiązania.

OŚWIADCZENIE

o odstąpieniu od Umowy Pożyczki

Ja, niżej podpisany/a:
_____________________________________________________________________
(imię i nazwisko Pożyczkobiorcy składającego oświadczenie o odstąpieniu)
Legitymujący/a się dokumentem tożsamości
_____________________________________________________________________
(numer i seria dokumentu tożsamości Pożyczkobiorcy składającego oświadczenie o odstąpieniu)
posiadający/a numer PESEL
_____________________________________________________________________
(numer PESEL Pożyczkobiorcy składającego oświadczenie o odstąpieniu)
zamieszkały/a
_____________________________________________________________________
(aktualny adres stałego zamieszkania Pożyczkobiorcy składającego oświadczenie o odstąpieniu)
działając na podstawie ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 126, poz. 715 z późn. zm.), zgodnie z przysługującym mi prawem odstąpienia w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy Pożyczki, odstępuję od Umowy Pożyczki z dnia __________________, nr ___________________.

___________________________
Miejscowość i data
____________ ________________________
Imię i nazwisko Czytelny podpis Pożyczkobiorcy

 

 

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?

Nie znalazłeś odpowiedzi? Skontaktuj się z nami.