check-completeic-deleteic-deletedateic-edit-48pxic-errorfacebook-footergoogle-plus-footerinstagram-footic-chevron-left-doubleic-chevron-leftodnoklassniki-footic-chevron-right-doubleic-chevron-righttwitter-footuploadic-visibility-48pxic-visibility-off-48pxvkontakte-foot

Regulamin Konkursu „Powrót do szkoły”

Wyniki Konkursu „Powrót do Szkoły”!

Poniżej prezentujemy listę osób, których odpowiedzi zdaniem Jury kwalifikują się do nagrody w Konkursie „Powrót do szkoły”. Laptopy marki Lenovo IdeaPad 3 wygrały:

Hanna D.
Kiedy w przyszłości przyjrzę się szkole wybiorę z niej tylko to, co wolę.
Wszak, jeśli mam talent matematyczny- mój umysł nie jest humanistyczny.
A jeśli z łatwością czytam nuty, muzyką zewsząd chcę być osnuty.
W szkole talenty rozwijać trzeba i taka jest moja szkolna potrzeba.

 Kinga K.

POWRÓT DO

Szanuje

    ucZy myśleć

Kreuje marzenia

nie Ocenia

Łączy a nie dzieli

przYgotowuje do …

PRZYSZŁOŚCI


 

Tablety marki Lenovo TAB wygrali:

Bartosz M.

Szkoła przyszłości? Rzecz jasna!
Na pewno nie będzie ciasna!
Duże ławki, wygodne krzesła,
Tego dzieciom będzie trzeba.
Zamiast książek strerty,
Wszyscy będą mieć tablety.
A na nim wiedza cała,
Żeby każdy miał oceny jak ta lala!
Zamiast stołówki wielki komputer do zamawiania,
Tak, żeby przy obiedzie nie było wymyślania!
Każdy zje na co ma ochotę,
I popije zimnym, świeżym sokiem na ochłodę.
Ale nie martwcie się moi mili,
W mojej wizji nauczyciele będą tak jak byli.
Bo mimo tego, że roboty mamy,
Człowieka- nauczyciela robotem nie zastąpisz, nie da rady!

Anna M.-K.

W szkole przyszłości wszystkie dzieci powinny mieć dostęp do internetu i swój własny laptop z którego będą mogły się swobodnie komunikować z nauczycielem. Przede wszystkim program nauczania powinien być spersonalizowany dla każdego ucznia oddzielnie, pownieważ każde z dzieci jest inne, ma inne zainteresowania i pasje. Dlatego już od najmłodszych lat powinno rozwijać się w kierunku który kocha, jednocześnie powinno mieć szeroki wachlarz różnych zajęć, aby mogło poznać inne dziedziny nauki. Dzieci w takim spersonalizowanym świecie szkoły, będą szczęśliwsze, ponieważ program nauczania będzie skomponowany tak, aby uwzględnić ich pasję i prowadzić je w kierunku wymarzonej pracy, bo jak wiadomo kiedy kochamy to co robimy, jesteśmy szczęśliwymi ludźmi. A to właśnie o to chodzi, aby uczyć szczęśliwe dzieci, jak być jeszcze szczęśliwszymi ludźmi.

Igor S.

Szkoła przyszłości powinna wyglądać w taki sposób, że uczy się dzieci praktycznych umiejętności radzenia sobie w życiu, samodzielnego poszukiwania informacji na interesujący Nas temat i umiejętności weryfikacji, czy źródło szerzy prawdziwe czy fałszywe informacje. Na podstawie tego weryfikacja wiedzy w praktyce i wyciąganie wniosków. Nauka tego, że porażki się zdarzają, umiejętność zaakceptowania tego, wyciągnięcia wniosków i kolejna próba, z już wyciągniętymi wnioskami. Nauka nazywania uczuć i nauka mówienia o tym co się czuje. Nauka akceptacji tych uczuć. Jak najwięcej inwestycji w doświadczenia, podróże i integracje z innymi ludźmi. Nauka szanowania innych narodowości, poznawanie ich kultury, religii. Nauka moralności, umiejętność odróżnienia dobra od zła i dualności z tym związanych, kiedy zło może być dobre, a kiedy dobro może być złe. Co do tematu suchej wiedzy, okrojona wiedza, absolutne podstawy, aby trwało to godzinę lub dwie, reszta czasu, to zajęcia wymagające uczestnictwa.


 

Gratulujemy Wygranym i dziękujemy wszystkim Uczestnikom za wzięcie udziału w Konkursie!

 

 

Regulamin Konkursu „Powrót do szkoły”

§1
Organizator

Organizatorem Promocji są:
AdCredit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 87, 00-844 Warszawa zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000604185, kapitał zakładowy 200 000.00 PLN w całości opłacony, NIP 5213800158,

oraz

PPL Finance Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 11/1301, 00-828 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000814365, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy 200.000,00 zł, adres korespondencyjny: al. Jana Pawła II 11/1301, 00-828 Warszawa, NIP 5272912404, REGON 384889906,
zwane dalej” Pożyczkodawcą”.

§2
Postanowienia ogólne

Określenia użyte w regulaminie oznaczają:
a) Pożyczka NetCredit – pożyczka udzielona Pożyczkobiorcy pod marką NetCredit przez Pożyczkodawcę;
b) Pośrednik – oznacza Spółkę Net Credit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Prostej 68, 00-838 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000401570;
c) Pożyczkodawca – oznacza spółkę AdCredit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 87, 00-844 Warszawa zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000604185, kapitał zakładowy 200 000.00 PLN w całości opłacony, NIP 5213800158, REGON 363799654 lub spółkę PPL Finance Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 11/1301, 00-828 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000814365, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy 200.000,00 zł, adres korespondencyjny: al. Jana Pawła II 11/1301, 00-828 Warszawa, NIP 5272912404, REGON 384889906,
d) Pożyczka NetCredit – produkt pożyczkowy pod marką NetCredit udzieloną Pożyczkobiorcy przez Spółkę lub Pożyczkodawcę na rzecz którego Spółka świadczy usługę pośrednictwa finansowego;
e) Pożyczkobiorca – oznacza osobę fizyczną posiadającą zdolność do czynności prawnych, spełniającą wymogi określone w punkcie 3 Ramowej Umowy Pożyczki Net Credit, która zawiera Umowę pożyczki z Pożyczkodawcą;
f) Standardowe Warunki Spłaty– oznaczają konieczność spłaty przez Pożyczkobiorcę Pożyczki udzielonej przez Pożyczkodawcę z Prowizją oraz Odsetkami w wysokości wynikającej z Tabeli Opłat;
g) Slogan – odpowiedź na pytanie konkursowe: Jak Twoim zdaniem powinna wyglądać szkoła przyszłości? o długości maksymalnie 1000 znaków.
h) Nagroda – Organizator w ramach Promocji przekaże maksymalnie 5 Pożyczkobiorcom nagrody rzeczowe – sprzęt elektroniczny – o łącznej wartości nieprzekraczającej kwoty 6.000 złotych, o której mowa w §4. ust. 1

§3.
Warunki i zasady uczestnictwa w promocji

1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji „Powrót do szkoły”, której celem jest promocja produktów oraz marki NET CREDIT.
2. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od 12 sierpnia 2020 do 30 września 2020.
3. Uczestnikami Promocji mogą być jedynie:
a. osoby fizyczne ubiegające się o pożyczkę, które dokonały rejestracji w Serwisie tj. na stronie www.netcredit.pl, na swoim Profilu Klienta wprowadziły Slogan, który spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie oraz złożyły wniosek o udzielenie Pożyczki Net Credit za pomocą kanału on-line;
b. Klienci Net Credit, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingowych;
c. Klienci, którzy nie posiadają w stosunku do Pożyczkodawcy jakichkolwiek zaległości w spłacie poprzedniej Pożyczki NetCredit.
4. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest:
a. udzielenie w dniach od 12 sierpnia 2020 r. do 30 września 2020 r. poprzez swój Profil Klienta na stronie internetowej Organizatora na https://www.netcredit.pl/app/#/login odpowiedzi na pytanie konkursowe Jak Twoim zdaniem powinna wyglądać szkoła przyszłości? o długości maksymalnie 1000 znaków i przesłanie jej poprzez swój Profil Klienta na stronie internetowej Organizatora na https://www.netcredit.pl/app/#/login.
b. złożenie wniosku o udzielenie Pożyczki Net Credit w dniach od 12 sierpnia 2020 do 30 września 2020 r.
c. udzielenie Pożyczki NetCredit (pozytywna decyzja kredytowa), rozumiane jako wypłata Pożyczki przez Pożyczkodawcę na rachunek bankowy wskazany przez Pożyczkobiorcę;
d. brak odstąpienia od umowy pożyczki na podstawie art. 53 Ustawy o kredycie konsumenkim.
5. Konkursu polega na wyborze 5 Zwycięzców przez Komisję Konkursową.
6. W skład Komisji konkursowej wchodzą:
a. Monika Plichta
b. Agnieszka Szymczak
c. Marcin Machnacki
7. Przy ocenie Sloganu i wyborze najlepszych Sloganów Komisja będzie stosowała następujące kryteria:
a. oryginalność Sloganu,
b. walory artystyczne Sloganu,
c. pomysłowość,
d. powiązanie z tematem Promocji – Powrót do szkoły,
e. słownictwo i stylistykę,
f. kreatywność,
g. formę i treść.
8. Odpowiedź, o której mowa w ust. 4a:
a. musi być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika;
b. nie może zawierać treści obraźliwych lub sprzecznych z prawem;
c. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich lub praw własności przemysłowej;
d. nie może zawierać treści o charakterze komercyjnym (reklama);
e. nie może zawierać treści powszechnie uznanych za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie (np. opisy zawierające treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy).
9. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu wyłącznie jedną odpowiedź.
10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami dostępnymi w ofercie spółki, chyba że indywidualne warunki stanowią inaczej.

§4.
Nagrody

1. Nagrodami w konkursie są dwa laptopy marki Lenovo IdeaPad 3 15ADA05 o wartości ok. 2000 złotych każdy oraz 3 tablety marki Lenovo TAB M10 o wartości ok 600 zł każdy. Nagrody o których mowa otrzyma łącznie 5 Uczestników Konkursu, których Slogany w ocenie Komisji konkursowej będą najlepsze oraz którzy spełnią warunki Konkursu określone w niniejszym Regulaminie.
2. Zwycięzcy otrzymają od Organizatora wiadomość drogą e-mailową z informacją o przynaniu Nagrody w Konkursie do dnia 21.10.2020. Uprawnieni do Nagrody jednocześnie zostaną poproszeni o przesłanie tą samą drogą wiadomości z potwierdzeniem następujących danych – imienia i nazwiska, numeru PESEL oraz adresu do wysyłki nagrody.
3. W przypadku, gdy w terminie trzech dni od daty wysłania przez Organizatora do uprawnionych do Nagrody wiadomości, o której mowa w pkt 2. osoby te nie prześlą wymaganych informacji, zostanie odebrane im prawo do nagrody.
4. W przypadku odebrania prawa do nagrody z przyczyn wskazanych w pkt. 4 powyżej, Nagroda zostanie przyznana innej osobie, która w dalszej kolejności została wskazana przez Komisję konkursową, o której mowa w §3. ust. 6.
5. Organizator wyśle Nagrody do uprawnionych w terminie 14 dni od daty przekazania informacji, o której mowa w pkt. 3 powyżej.
6. Prawo do Nagrody wynikające z niniejszego Regulaminu nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie.
7. Nagroda nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości ani w części.
8. Uczestnik, który zgłasza swoją kandydaturę do Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego imienia i nazwiska oraz ewentualnego wizerunku do celów przeprowadzenia Konkursu, promocji Konkursu oraz ogłoszenia zwycięzcy i wydania nagrody.
9. Uczestnicy Konkursu, wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych i wykorzystanie ich dla celów informacji o Konkursie, Organizatorze Konkursu oraz ogłoszenia wyników.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność realizacji Nagrody na rzecz Zwycięzcy, jeśli będzie ona wynikała z podania nieprawidłowych danych, o których mowa w Regulaminie, ze zmiany danych osobowych podanych przez Uczestnika, bądź z innych powodów, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
11. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje żadne roszczenie względem Organizatora z tytułu nieotrzymania Nagrody, które nie zostały im przyznane z winy Uczestnika Konkursu.

§5.
Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Pośrednik.
2. Funkcję Inspektora ochrony danych osobowych pełni pracownik Pośrednika, z którym Uczestnicy Promocji mogą skontaktować się pod adresem: [email protected]
3. Pośrednik będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników Promocji wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszej Promocji oraz w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Pośrednika jest realizacja umowy (realizacja Promocji) z Uczestnikami Promocji. Uczestnicy Promocji podają swoje dane osobowe dobrowolnie, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić realizację Promocji przez Pośrednika i wykonanie umowy.
5. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przechowywane od momentu ich podania przez Uczestnika Promocji przez okres trwania Promocji wskazany w § 3 powyżej oraz po zakończeniu Promocji przez okres niezbędny do dochodzenia przez Uczestników Promocji roszczeń z tytułu uczestnictwa w Promocji. Po zakończeniu powyższego okresu, dane osobowe Uczestników Promocji zostaną zanonimizowane.
6. Za pośrednictwem Serwisu, Uczestnicy Promocji:
a. mają prawo do dostępu i sprostowania swoich danych osobowych oraz ich przeniesienia;
b. mogą żądać ich usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
7. Uczestnicy Promocji mają również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony swoich danych w sposób wskazany na stronie internetowej organu nadzorczego pod adresem www.uodo.gov.pl.
8. Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych, w tym uprawnień Uczestników Promocji, można znaleźć na stronie https://www.netcredit.pl/support/questions/polityka-prywatnosci.

§6.
Reklamacje

1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji, uczestnik Promocji może składać na zasadach opisanych w Regulaminie dostępnym na stronie www.netcredit.pl, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Reklamacje kierowane za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz w formie pisemnej na adres Pośrednika, należy składać z dopiskiem: Promocja „Powrót do szkoły”.
3. Decyzja Pośrednika w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień uczestnika Promocji do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym wystąpienia z powództwem do Sądu powszechnego.
4. Uczestnik Promocji może wystąpić z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu. Podmiotem uprawnionym do prowadzenia takich postępowań jest Rzecznik Finansowy (www.rf.gov.pl).

§7
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Skorzystanie z Promocji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
3. Spółka ma prawo do wydłużenia lub skrócenia trwania promocji oraz do aktualizacji jej warunków.
4. Przyznanie pożyczki uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego pożyczkobiorcy przez Pośrednika.

Czy ten artykuł był pomocny?

Nie znalazłeś odpowiedzi? Skontaktuj się z nami.