check-completeic-deleteic-deletedateic-edit-48pxic-errorfacebook-footergoogle-plus-footerinstagram-footic-chevron-left-doubleic-chevron-leftodnoklassniki-footic-chevron-right-doubleic-chevron-righttwitter-footuploadic-visibility-48pxic-visibility-off-48pxvkontakte-foot

Regulamin Konkursu „Wakacje z Net Credit”

§1
Organizator

Organizatorem konkursu „Wakacje z Net Credit” zwanej dalej „Konkursem”, jest Net Credit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Prostej 68, Warszawa 00-838, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000401570, kapitał zakładowy 200 000.00 PLN w całości wpłacony, NIP 5272670266, zwana dalej „Spółką”.

§2
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu „Wakacje z Net Credit”, którego celem jest promocja produktów oraz marki NET CREDIT.
2. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od 25 lutego 2019 do 31 marca 2019.
3. Konkurs prowadzony jest na terenie całego kraju.
4. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu Cywilnego.
5. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. 2015 poz. 612 z późn. zm.).

§3.
Uczestnicy konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”), może być jedynie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadająca numer PESEL, zamieszkująca na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, która wypełniła zadanie konkursowe określone w §5 Zasady Konkursu oraz w czasie trwania Konkursu spełniła wszystkie zasady niniejszego Regulaminu.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest udzielenie Pożyczki Net Credit na podstawie wniosku złożonego w dniach od 25 lutego do 31 kwietnia 2019 r., rozumiane jako wypłata Pożyczki na rachunek wskazany przez Pożyczkobiorcę.
3. Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu wyłącznie jedną odpowiedź.
5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu, osoby działające na zlecenie Organizatora Konkursu w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, a także najbliżsi członkowie rodzin wszystkich wymienionych powyżej osób, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.

§4.
Nagrody

1. Nagrodami w konkursie jest dziesięć bonów turystycznych Itaka o wartości 2000 złotych, każdy ważny do 30 stycznia 2021 r. i otrzyma je 10 Uczestników Konkursu, których slogany w ocenie Komisji konkursowej będą najlepsze oraz którzy spełnią warunki Konkursu określone w niniejszym Regulaminie.
2. Zwycięzcy otrzymają od Organizatora wiadomość drogą e-mailową z informacją o przynaniu Nagrody w Konkursie w dniu 19.04.2019. Uprawnieni do Nagrody jednocześnie zostaną poproszeni o przesłanie tą samą drogą wiadomości z potwierdzeniem następujących danych – imienia i nazwiska, numeru PESEL oraz adresu do wysyłki nagrody.
3. W przypadku, gdy w terminie trzech dni od daty wysłania przez Organizatora do uprawnionych do Nagrody wiadomości, o której mowa w pkt 2. osoby te nie prześlą wymaganych informacji, zostanie odebrane im prawo do nagrody.
4. W przypadku odebrania prawa do nagrody z przyczyn wskazanych w pkt. 4 powyżej, Nagroda zostanie przyznana innej osobie, która w dalszej kolejności została wskazana przez Komisję konkursową, o której mowa w §5. ust. 8.
5. Organizator wyśle Nagrody do uprawnionych w terminie 14 dni od daty przekazania informacji, o której mowa w pkt. 3 powyżej.
6. Uczestnik, który zgłasza swoją kandydaturę do Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego imienia i nazwiska oraz ewentualnego wizerunku do celów przeprowadzenia Konkursu, promocji Konkursu oraz ogłoszenia zwycięzcy i wydania nagrody.
7. Uczestnicy Konkursu, wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych i wykorzystanie ich dla celów informacji o Konkursie, Organizatorze Konkursu oraz ogłoszenia wyników.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność realizacji Nagrody na rzecz Zwycięzcy, jeśli będzie ona wynikała z podania nieprawidłowych danych, o których mowa w Regulaminie, ze zmiany danych osobowych podanych przez Uczestnika, bądź z innych powodów, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
9. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych cech Nagrody lub prawo jej zamiany, a także nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu (pieniężnego).
10. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do wymiany Nagrody na inną.
11. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje żadne roszczenie względem Organizatora z tytułu nieotrzymania Nagrody, które nie zostały im przyznane z winy Uczestnika Konkursu.

§5
Zasady konkursu

1. Konkurs zostanie ogłoszony przez Organizatora na Oficjalnym profilu Organizatora na stronie www.facebook.com, na stronie internetowej Organizatora www.netcredit.pl oraz na Profilu Klienta w okresie od 25 lutego 2019 do 31 marca 2019.
2. Do uczestnictwa w Konkursie niezbędne jest posiadanie w trakcie udzielania odpowiedzi na pytanie konkursowe aktywnej pożyczki, której wniosek zostanie złożony między 25 lutego a 31 marca 2019 r.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe – wymyślenie Sloganu reklamowego dla marki Net Credit o długości maksymalnie 255 znaków – w terminie od 25 lutego do 31 marca 2019 r., poprzez swój Profil Klienta na stronie internetowej Organizatora na https://www.netcredit.pl/app/#/login.
4. Przy ocenie Sloganu i wyborze najlepszych Sloganów Komisja będzie stosowała następujące kryteria:
a. oryginalność Sloganu,
b. walory artystyczne Sloganu,
c. pomysłowość,
d. powiązanie z promowaną marką – Net Credit,
e. słownictwo i stylistykę,
f. kreatywność,
g. formę i treść.
5. Odpowiedź, o której mowa w ust. 3:
a) musi być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika;
b) nie może zawierać treści obraźliwych lub sprzecznych z prawem;
c) nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich lub praw własności przemysłowej;
d) nie może zawierać treści o charakterze komercyjnym (reklama);
e) nie może zawierać treści powszechnie uznanych za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie (np. opisy zawierające treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy).
6. Zgłoszenia, które nie będą spełniały warunków opisanych w niniejszym Regulaminie nie będą brały udziału w Konkursie.
7. Konkurs polega na wyborze 10 Zwycięzców przez Komisję konkursową.
8. W skład Komisji konkursowej wchodzą:
a. Head of Marketing
b. Head of Operations
c. Head of People & Culture
9. Imię i nazwisko osób uprawnionych do Nagrody wraz z przesłanymi Sloganami, zostaną opublikowane na stronie oficjalnego profilu Organizatora na www.facebook.com do dnia 19 kwietnia 2019 r. Przez wyłonienie zwycięzcy rozumie się spełnienie przez Zwycięzcę warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie, w szczególności wskazanych w §5. Regulaminu.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność realizacji Nagrody na rzecz osób uprawnionych, jeśli będzie to wynikało z podania nieprawidłowych danych, o których mowa w Regulaminie, ze zmiany danych osobowych podanych przez Uczestnika, bądź z innych powodów, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
11. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z ewentualnymi roszczeniami Uczestników Konkursu, dokonujących zakupu usług na podstawie Bonów, zwłaszcza wynikającymi z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Sprzedawcy wobec tych osób czy też wobec osób trzecich.

§6.
Odbiór nagrody

1. Nagrody zostaną przesłane do uprawnionych kurierem po uprzednim podaniu przez zwycięzcę wymaganych danych określonych przez Organizatora.
2. Odmowa odbioru nagrody przez Zwycięzcę w terminie, o którym mowa w ust.1 traktowana jest jako zrzeczenie się prawa do nagrody, a nagroda przechodzi na rzecz kolejnego uczestnika, wybranego przez Komisję konkursową.

§7
Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych podanych na formularzu konkursowym jest Net Credit Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Prota 68 (00-838).
2. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. 2014r., poz. 1182 z późn. zm.) w celach uczestnictwa w konkursie, rozstrzygnięcia konkursu oraz przekazania Nagrody.
3. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla celów rozstrzygnięcia Konkursu.

§8
Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników na adres Organizatora, z dopiskiem „Wakacje z Net Credit”.
2. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację oraz dokładny adres korespondencyjny, jak również opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
3. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni roboczych od daty jej wpłynięcia. Organizator powiadomi o jej rozstrzygnięciu w formie pisemnej na adres do korespondencji podany przez osobę zgłaszającą reklamację.
4. Postanowienia ust. 1 – 3 nie wyłączają roszczeń Uczestnika przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

§9
Prawa autorskie

1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że przesłana wypowiedź jest wolna od praw i roszczeń osób trzecich, w tym dotyczących praw autorskich i pokrewnych oraz że ponosi wobec Organizatora odpowiedzialność z tego tytułu, zwalniając go z wszelkich roszczeń osób trzecich.
2. Z chwilą przesłania odpowiedzi konkursowej Uczestnik udziela bez wynagrodzenia nieograniczonej czasowo i terytorialnie niewyłącznej licencji do korzystania z przesłanego rozwiązania zadania konkursowego stanowiącego utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04 lutego 1994 r. (licencja w zakresie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych) na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzenie do pamięci komputera) dowolną techniką,
b) publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
c) nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników obrazu, nie wyłączając nośników cyfrowych, a także innego ich używania zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
d) wykorzystanie do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, product placement, public relations, promocji sprzedaży Organizatora.
3. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i upublicznienie jego utworu w całości i fragmentach do realizacji zadania konkursowego „Wakacje z Net Credit”.

§10
Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora akcji, na stronie internetowej Organizatora www.netcredit.pl.
2. Niniejszy Regulamin stanowi wyłączne źródło zobowiązań Organizatora względem uczestników Konkursu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu w wypadku podjęcia uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.

Czy ten artykuł był pomocny?

Nie znalazłeś odpowiedzi? Skontaktuj się z nami.