check-completeic-deleteic-deletedateic-edit-48pxic-errorfacebook-footergoogle-plus-footerinstagram-footic-chevron-left-doubleic-chevron-leftodnoklassniki-footic-chevron-right-doubleic-chevron-righttwitter-footuploadic-visibility-48pxic-visibility-off-48pxvkontakte-foot

Regulamin Promocji „Pożyczkowy Program Poleceń”

§1. Organizator

Organizatorem Promocji jest:

 1. AdCredit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 87, 00-844 Warszawa  zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000604185, kapitał zakładowy 200 000.00 PLN w całości opłacony, NIP 5252648921
 2. PPL Finance Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 11/1301, 00-828 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000814365, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy 200.000,00 zł, adres korespondencyjny: al. Jana Pawła II 11/1301, 00-828 Warszawa, NIP 5272912404, REGON 384889906,

zwane dalej „Pożyczkodawcą” lub „Organizatorem”.

§2. Definicje

Określenia użyte w regulaminie oznaczają:

a) Wniosek o pożyczkę – oznacza wniosek Pożyczkobiorcy, złożony w sposób określony w Ramowej Umowy Pożyczki, którego złożenie ma na celu zawarcie Umowy Pożyczki;

b) Pożyczka NetCredit – produkt pożyczkowy pod marką NetCredit udzielony przez Pożyczkodawcę;

c) Pośrednik – oznacza Spółkę Net Credit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Prostej 68, 00-838 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000401570;

d) Promocyjne Warunki Spłaty – oznaczają możliwość spłaty przez Pożyczkobiorcę pierwszej Pożyczki udzielonej pod marką NetCredit po zawarciu niniejszej Ramowej Umowy Pożyczki bez konieczności zapłaty Prowizji oraz Odsetek, z zastrzeżeniem terminowej spłaty tej Pożyczki przez Pożyczkobiorcę;

e) Standardowe Warunki Spłaty – oznaczają konieczność spłaty przez Pożyczkobiorcę Pożyczki udzielonej przez Pożyczkodawcę z Prowizją oraz Odsetkami w wysokości wynikającej z Tabeli Opłat;

e) Polecający – obecny klient NetCredit tj. osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, która poleci Pożyczkę NetCredit Poleconemu w sposób określony w niniejszym Regulaminie;

f) Polecony – osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego, która nie miała wcześniej udzielonej pożyczki NetCredit przez Pożyczkodawcę lub Net Credit Sp. z o.o lub Payday Loans Sp. z o.o. S.K.A. lub The Business Group Sp. z o.o. S.K.A. ;

e) Serwis – oznacza stronę internetowa Pośrednika znajdującą się pod adresem www.netcredit.pl, na której Pożyczkobiorca rejestruje się elektronicznie, składa Wniosek i zawiera Umowę Pożyczki z Pożyczkodawcą;

f) Dzień Spłaty – dzień w którym Klient powinien uregulować swoje zobowiązanie wobec Pożyczkodawcy;

g) Uczestnik – Polecający i Polecony.

§3. Zasady ogólne

 1. Promocja trwa od dnia 1.10.2019 roku do odwołania. Pożyczkodawcy przysługuje prawo skrócenia lub wydłużenia czasu trwania Promocji, o czym Pożyczkodawca będzie każdorazowo informował poprzez Serwis.
 2. Uczestnikami promocji mogą być Polecający oraz Polecony na zasadach określonych w §4 i §5 Regulaminu.
 3. Promocja polega na tym, że Polecający, który spełnił warunki wymienione w §4 ust. 1 i 2 niniejszego Regulaminu Promocji ma możliwość zaproszenia swoich znajomych do skorzystania z oferty Organizatora.

§4. Polecający – warunki i zasady uczestnictwa w promocji

 1. Polecającym może być osoba, która uzyskała i spłaciła chociaż jedną Pożyczkę NetCredit.
 2. W momencie polecenia Polecający może posiadać aktywną kolejną pożyczkę u Pożyczkodawcy, jednakże nie może zalegać z jej spłatą.
 3. Polecający, który spełnił warunki wymienione w ust. 1 i 2 powyżej ma możliwość zaproszenia swoich znajomych do skorzystania z oferty Organizatora poprzez udostępnienie specjalnego formularza dostępnego w profilu po zalogowaniu się w Serwisie.
 4. Polecający za każde skuteczne polecenie otrzymuje 10% zniżki na pozaodsetkowe koszty kolejnej pożyczki NetCredit, o którą Polecający złoży wniosek po spełnieniu się warunków, o których mowa w ust. 5
 5. Skuteczne polecenie następuje, kiedy:

a. Polecony złoży wniosek z dedykowanego formularza, o którym mowa w 4 ust. 3

b. Poleconemu zostanie przyznana pożyczka NetCredit;

c. Polecony nie odstąpi od umowy pożyczki NetCredit w ciągu 14 dni na podstawie art. 53 Ustawy o kredycie konsumenckim.

6. Zniżki, o których mowa w ust. 4 powyżej kumulują się tzn. w przypadku kilku skutecznych poleceń zgodnie z ust. 5 powyżej Polecający może uzyskać zniżkę w maksymalnej wysokości 100% na pozaodsetkowe koszty kolejnej pożyczki NetCredit.

7. Zniżka obowiązuje jedynie w przypadku terminowej spłaty Pożyczki, rozumiane jako spłata Pożyczki z Rabatem najpóźniej w Dniu Spłaty wynikającym z Umowy.

§5. Polecony – warunki i zasady uczestnictwa w promocji

 1. Polecony, który spełni warunki, o których mowa w §4 ust. 5 Regulaminu otrzyma 20% zniżki na pozaodsetkowe koszty kolejnej pożyczki NetCredit udzielonej w ramach Standardowych Warunków Spłaty.
 2. Polecony może również polecać pożyczkę NetCredit.

§5. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji mogą być składane przez Uczestników na adres Organizatora, z dopiskiem „Pożyczkowy Program Poleceń ”.
 2. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację oraz dokładny adres korespondencyjny, jak również opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni roboczych od daty jej wpłynięcia. Organizator powiadomi o jej rozstrzygnięciu w formie pisemnej na adres do korespondencji podany przez osobę zgłaszającą reklamację.
 4. Postanowienia ust. 1 – 3 nie wyłączają roszczeń Uczestnika przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

§6. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora akcji oraz na stronie internetowej netcredit.pl.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi wyłączne źródło zobowiązań Organizatora względem uczestników Promocji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z Promocji w wypadku podjęcia uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.
Czy ten artykuł był pomocny?

Nie znalazłeś odpowiedzi? Skontaktuj się z nami.