check-completeic-deleteic-deletedateic-edit-48pxic-errorfacebook-footergoogle-plus-footerinstagram-footic-chevron-left-doubleic-chevron-leftodnoklassniki-footic-chevron-right-doubleic-chevron-righttwitter-footuploadic-visibility-48pxic-visibility-off-48pxvkontakte-foot

Regulamin promocji Decathlon

Regulamin promocji „Wiosna z Net Credit 2”

§1
Organizator

Organizatorem promocji „Wiosna z NetCredit 2” zwanej dalej „promocją”, jest Net Credit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Prostej 68, Warszawa 00-838, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000401570, kapitał zakładowy 200 000.00 PLN w całości wpłacony, NIP 5272670266, zwana dalej „Spółką”.

§2
Postanowienia ogólne

Określenia użyte w regulaminie oznaczają:

a) Karta podarunkowa – e-karta podarunkowa wystawiana przez Decathlon o wartości 50 zł
https://kartapodarunkowa.decathlon.pl/regulamin

b) Pożyczka – oznacza kwotę pieniężną, którą Spółka, bądź Pożyczkodawca na rzecz którego Spółka świadczy usługę pośrednictwa finansowego przekazuje Pożyczkobiorcy w formie pożyczki na zasadach określonych w Ramowej Umowie Pożyczki,

c) kolejna Pożyczka – oznacza każdą drugą i następną Pożyczkę udzieloną Pożyczkobiorcy przez Spółkę lub Pożyczkodawcę na rzecz którego Spółka świadczy usługę pośrednictwa finansowego;

d) Pożyczkobiorca – oznacza osobę fizyczną posiadającą zdolność do czynności prawnych, spełniającą wymogi określone w punkcie 3 Ramowej Umowy Pożyczki Net Credit, która zawiera Umowę pożyczki z Pożyczkodawcą;

e) Standardowe Warunki Spłaty– oznaczają konieczność spłaty przez Pożyczkobiorcę Pożyczki udzielonej przez Pożyczkodawcę z Prowizją oraz Odsetkami w wysokości wynikającej z Tabeli Opłat;

f) Wniosek o pożyczkę – oznacza wniosek Pożyczkobiorcy, złożony za pośrednictwem strony www.netcredit.pl w sposób określony w Ramowej Umowy Pożyczki Net Credit, którego złożenie ma na celu zawarcie Umowy Pożyczki;

§3
Warunki i zasady uczestnictwa w promocji

 1. Promocja trwa od 25 do 27 kwietnia 2018 roku.
 2. Uczestnikami promocji mogą być tylko osoby fizyczne będące Pożyczkobiorcami, które w dniach od 25 do 27 kwietnia 2018 r. złożą za pośrednictwem strony netcredit.pl wniosek o udzielenie kolejnej pożyczki pod marką  NetCredit.
 3. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest otrzymanie sms informującego od możliwości wzięcia udziału w promocji oraz udzielenie Pożyczki NetCredit na podstawie wniosku złożonego w dniach od 25 do 27 kwietnia 2018 r., rozumiane jako wypłata Pożyczki na rachunek wskazany przez Pożyczkobiorcę.
 4. W ramach Promocji Uczestnik, któremu udzielona zostanie Pożyczka, o której mowa w ust. 2 otrzyma kartę podarunkową o wartości 50 zł. Wszelkie informacje oraz Regulamin wykorzystania karty znajdują się na stronie:
  https://kartapodarunkowa.decathlon.pl/regulamin
 5. Uczestnik otrzyma kartę podarunkową drogą mailową na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym, podczas składania Wniosku o Pożyczkę w terminie 14 dni roboczych od dnia zakończenia promocji.
 6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami dostępnymi w ofercie spółki, chyba że indywidualne warunki stanowią inaczej.

§4
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Skorzystanie z Promocji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie, a także Regulaminu wykorzystania kart znajdującym się na stronie:
  https://kartapodarunkowa.decathlon.pl/regulamin
 3. Spółka ma prawo do wydłużenia lub skrócenia trwania promocji oraz do aktualizacji jej warunków.
Czy ten artykuł był pomocny?

Nie znalazłeś odpowiedzi? Skontaktuj się z nami.