check-completeic-deleteic-deletedateic-edit-48pxic-errorfacebook-footergoogle-plus-footerinstagram-footic-chevron-left-doubleic-chevron-leftodnoklassniki-footic-chevron-right-doubleic-chevron-righttwitter-footuploadic-visibility-48pxic-visibility-off-48pxvkontakte-foot

Regulamin Promocji „Karty podarunkowe z Net Credit”

§1
Organizator

Organizatorem promocji „Karty podarunkowe” z Net Credit zwanej dalej „promocją”, jest Net Credit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Prostej 68, Warszawa 00-838, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000401570, kapitał zakładowy 200 000.00 PLN w całości wpłacony, NIP 5272670266, zwana dalej „Spółką”.

§2
Postanowienia ogólne

Określenia użyte w regulaminie oznaczają:
a) Karta podarunkowa – elektroniczny bon towarowy (reprezentowany przez kod numeryczny), uprawniający użytkownika do nabycia na jego podstawie Towarów oferowanych w Serwisie Allegro, do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej bonu o wartości 50 zł https://allegro.pl/regulaminy/regulamin-kart-podarunkowych-serwisu-allegro-4GDAboO2OFR
b) Pożyczka – oznacza kwotę pieniężną, którą Spółka, bądź Pożyczkodawca na rzecz którego Spółka świadczy usługę pośrednictwa finansowego przekazuje Pożyczkobiorcy w formie pożyczki na zasadach określonych w Ramowej Umowie Pożyczki,
c) kolejna Pożyczka – oznacza każdą drugą i następną Pożyczkę udzieloną Pożyczkobiorcy przez Spółkę lub Pożyczkodawcę na rzecz, którego Spółka świadczy usługę pośrednictwa finansowego;
d) Pożyczkobiorca – oznacza osobę fizyczną posiadającą zdolność do czynności prawnych, spełniającą wymogi określone w punkcie 3 Ramowej Umowy Pożyczki Net Credit, która zawiera Umowę pożyczki z Pożyczkodawcą;
e) Standardowe Warunki Spłaty– oznaczają konieczność spłaty przez Pożyczkobiorcę Pożyczki udzielonej przez Pożyczkodawcę z Prowizją oraz Odsetkami w wysokości wynikającej z Tabeli Opłat;
f) Wniosek o pożyczkę – oznacza wniosek Pożyczkobiorcy, złożony za pośrednictwem strony www.netcredit.pl w sposób określony w Ramowej Umowy Pożyczki Net Credit, którego złożenie ma na celu zawarcie Umowy Pożyczki;

§3
Warunki i zasady uczestnictwa w promocji

1. Promocja trwa od 6 do 9 grudnia 2018 roku.
2. Uczestnikami promocji mogą być tylko osoby fizyczne będące Pożyczkobiorcami, które w dniach od 6 do 9 grudnia 2018 r. złożą za pośrednictwem strony www.netcredit.pl wniosek o udzielenie kolejnej pożyczki pod marką Net Credit.
3. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest otrzymanie sms informującego o możliwości wzięcia udziału w promocji oraz udzielenie Pożyczki Net Credit na podstawie wniosku złożonego w dniach od 6 do 9 grudnia 2018 r., rozumiane, jako wypłata Pożyczki na rachunek wskazany przez Pożyczkobiorcę.
4. W ramach Promocji Uczestnik, któremu udzielona zostanie Pożyczka, o której mowa w ust. 2 otrzyma kartę podarunkową o wartości 50 zł. Wszelkie informacje oraz Regulamin wykorzystania karty znajdują się na stronie:
https://allegro.pl/regulaminy/regulamin-kart-podarunkowych-serwisu-allegro-4GDAboO2OFR
5. Uczestnik otrzyma kartę podarunkową poprzez SMS na numer telefonu wskazany w formularzu rejestracyjnym, podczas składania Wniosku o Pożyczkę w terminie 14 dni roboczych od dnia zakończenia promocji.
6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami dostępnymi w ofercie spółki, chyba że indywidualne warunki stanowią inaczej.

§4
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Skorzystanie z Promocji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie, a także Regulaminu wykorzystania kart znajdującym się na stronie:
https://allegro.pl/regulaminy/regulamin-kart-podarunkowych-serwisu-allegro-4GDAboO2OFR
3. Spółka ma prawo do wydłużenia lub skrócenia trwania promocji oraz do aktualizacji jej warunków.

Czy ten artykuł był pomocny?

Nie znalazłeś odpowiedzi? Skontaktuj się z nami.