check-completeic-deleteic-deletedateic-edit-48pxic-errorfacebook-footergoogle-plus-footerinstagram-footic-chevron-left-doubleic-chevron-leftodnoklassniki-footic-chevron-right-doubleic-chevron-righttwitter-footuploadic-visibility-48pxic-visibility-off-48pxvkontakte-foot

Promocja „Pierwsza darmowa pożyczka do 1500 zł” w Net Credit

Regulamin Promocji „Pierwsza darmowa pożyczka do 1500 zł”

§1
Organizator

Organizatorem Promocji jest:
1) Ad Credit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 87, 00-844 Warszawa zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000604185, kapitał zakładowy 200 000.00 PLN w całości opłacony, NIP 5213800158,
oraz
2) PPL Finance Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 11/1301, 00-828 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000814365, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy 200.000,00 zł, adres korespondencyjny: al. Jana Pawła II 11/1301, 00-828 Warszawa, NIP 5272912404, REGON 384889906,
zwane dalej” Pożyczkodawcą”.

§2
Postanowienia ogólne

Określenia użyte w regulaminie oznaczają:
a) Wniosek o pożyczkę – oznacza wniosek Pożyczkobiorcy, złożony w sposób określony w Ramowej Umowy Pożyczki, którego złożenie ma na celu zawarcie Umowy Pożyczki;
b) Pożyczka NetCredit – pożyczka udzielona Pożyczkobiorcy pod marką NetCredit przez jakiegokolwiek Pożyczkodawcę;
c) Pośrednik – oznacza Spółkę Net Credit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy
ul. Grzybowskiej 87, 00-844 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000401570;
d) Promocyjne Warunki Spłaty – oznaczają możliwość spłaty przez Pożyczkobiorcę pierwszej Pożyczki w kwocie od 100 zł do 1500 zł udzielonej pod marką NetCredit po zawarciu niniejszej Ramowej Umowy Pożyczki bez konieczności zapłaty Prowizji oraz Odsetek;
e) Serwis – oznacza stronę internetową Pośrednika znajdującą się pod adresem www.netcredit.pl, na której Pożyczkobiorca rejestruje się elektronicznie, składa Wniosek i zawiera Umowę Pożyczki z Pożyczkodawcą;

§3
Warunki i zasady uczestnictwa w promocji

1. Promocja trwa od 02.03.2021 do 01.04.2023 r. włącznie. Pożyczkodawcy przysługuje prawo skrócenia lub wydłużenia czasu trwania Promocji, o czym Pożyczkodawca będzie każdorazowo informował poprzez Serwis.
2. Uczestnikami Promocji mogą być tylko osoby fizyczne ubiegająca się o pożyczkę, które w sposób określony w pkt. 5 Ramowej Umowy Pożyczki dokonały rejestracji w Serwisie tj. na stronie www.netcredit.pl oraz złożyły Wniosek o pożyczkę przez dedykowany formularz internetowy (dedykowany URL) lub telefonicznie.
3. Jednocześnie warunkiem uczestnictwa w promocji jest nieposiadanie wcześniej pożyczki NetCredit. Wcześniejsze uzyskanie przez daną osobę fizyczną Pożyczki udzielonej przez spółkę Net Credit Sp. z o.o. (KRS 0000401570), PDL Net Credit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (KRS 0000485889), The Business Group Sp. z o.o. S.K.A. (KRS 0000426396), Ad Credit Sp. z o.o. (KRS 0000604185), PPL Finance Sp. z o.o. (0000814365) oraz Credityou Sp. z o.o. (KRS 0000701336), wyklucza możliwość jej udziału w niniejszej Promocji.
4. Pierwsza Pożyczka NetCredit zostaje udzielona Pożyczkobiorcy z zastosowaniem Promocyjnych Warunków Spłaty, które oznaczają zwolnienie Pożyczkobiorcy z obowiązku zapłaty Prowizji oraz Odsetek związanych z Pożyczką Net Credit.
5. Kwota Pożyczki udzielonej w ramach Promocyjnych Warunków Spłaty, wynosi od 100 do 1500 zł, zaś okres kredytowania od 7 do 30 dni.
6. Złożenie Wniosku o udzielenie Pożyczki w ramach Promocyjnych Warunków Spłaty przed lub po upływie terminu obowiązywania promocji nie uprawnia do uczestnictwa w promocji i wniosek ten będzie rozpatrywany zgodnie ze standardową ofertą Pożyczkodawcy.
7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami dostępnymi w ofercie Spółki, chyba że indywidualne warunki promocji stanowią inaczej.

§4
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Skorzystanie z Promocji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
3. Spółka ma prawo do wydłużenia lub skrócenia trwania promocji oraz do aktualizacji jej warunków.

Czy ten artykuł był pomocny?

Nie znalazłeś odpowiedzi? Skontaktuj się z nami.