check-completeic-deleteic-deletedateic-edit-48pxic-errorfacebook-footergoogle-plus-footerinstagram-footic-chevron-left-doubleic-chevron-leftodnoklassniki-footic-chevron-right-doubleic-chevron-righttwitter-footuploadic-visibility-48pxic-visibility-off-48pxvkontakte-foot

„Zakupy z Biedronką” – Regulamin Promocji

Promocja dla Najlepszych Klientów Net Credit!

Weź pożyczkę i otrzymaj bon podarunkowy na zakupy do Biedronki. Co trzeba zrobić? To bardzo proste!

 1. Zapoznaj się z poniższym Regulaminem promocji „Zakupy z Biedronką”
 2. Zaloguj się na swój profil klienta
 3. W zakładce Rabaty wpisz kod, który otrzymałeś emailem bądź SMSem
 4. Aplikuj o pożyczkę na dowolną kwotę!

Bon zostanie do Ciebie wysłany na adres email, który został podany w trakcie rejestracji.

 

Regulamin promocji „Zakupy z Biedronką”

§1
Organizator

 

Organizatorem Promocji są:

AdCredit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 87, 00-844 Warszawa zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000604185, kapitał zakładowy 200 000.00 PLN w całości opłacony, NIP 5213800158,

oraz

PPL Finance Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 11/1301, 00-828 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000814365, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy 200.000,00 zł, adres korespondencyjny: al. Jana Pawła II 11/1301, 00-828 Warszawa, NIP 5272912404, REGON 384889906,

zwane dalej” Pożyczkodawcą”.

§2
Postanowienia ogólne

Określenia użyte w regulaminie oznaczają:

 1. Bon – e-kod o wartości od 50 zł do 100 zł, do wykorzystania w sklepach sieci Biedronka na terenie całej polski https://statickartypodarunkowe.biedronka.pl/regulamin-e-kodoow.pdf
 2. Pożyczka NetCredit – pożyczka udzielona Pożyczkobiorcy pod marką NetCredit przez Pożyczkodawcę;
 3. Pośrednik – oznacza Spółkę Net Credit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Prostej 68, 00-838 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000401570;
 4. Pożyczkodawca – oznacza spółkę AdCredit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 87, 00-844 Warszawa zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000604185, kapitał zakładowy 200 000.00 PLN w całości opłacony, NIP 5213800158, REGON 363799654 lub spółkę PPL Finance Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 11/1301, 00-828 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000814365, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy 200.000,00 zł, adres korespondencyjny: al. Jana Pawła II 11/1301, 00-828 Warszawa, NIP 5272912404, REGON 384889906,
 5. Kolejna Pożyczka – oznacza każdą drugą i następną Pożyczkę udzieloną Pożyczkobiorcy przez Spółkę lub Pożyczkodawcę na rzecz którego Spółka świadczy usługę pośrednictwa finansowego;
 6. Pożyczkobiorca – oznacza osobę fizyczną posiadającą zdolność do czynności prawnych, spełniającą wymogi określone w punkcie 3 Ramowej Umowy Pożyczki Net Credit, która zawiera Umowę pożyczki z Pożyczkodawcą;
 7. Standardowe Warunki Spłaty– oznaczają konieczność spłaty przez Pożyczkobiorcę Pożyczki udzielonej przez Pożyczkodawcę z Prowizją oraz Odsetkami w wysokości wynikającej z Tabeli Opłat;
 8. Kod rabatowy – elektroniczny kod rabatowy w postaci kodu alfanumerycznego, uprawniający do uzyskania zniżki lub bonusu poprzez wprowadzenie go na profilu klienta w Serwisie. Wysokość rabatu lub bonusu będzie każdorazowo określana przez Organizatora Promocji.

§3
Warunki i zasady uczestnictwa w promocji

 1. Promocja trwa od 29 lipca do 3 sierpnia 2020 roku lub do wyczerpania zapasów.
 2. Uczestnikami Promocji mogą być jedynie:
  1. osoby fizyczne ubiegające się o pożyczkę, które dokonały rejestracji w Serwisie tj. na stronie www.netcredit.pl, na swoim profilu klienta wprowadziły poprawnie kod rabatowy wysłany w wiadomości elektronicznej oraz złożyły aplikację o Kolejną pożyczkę Net Credit za pomocą kanału on-line;
  2. Klienci Net Credit, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingowych;
  3. Klienci, którzy nie posiadają w stosunku do Pożyczkodawcy jakichkolwiek zaległości w spłacie poprzedniej Pożyczki NetCredit.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest
  1. otrzymanie sms informującego o możliwości wzięcia udziału w promocji;
  2. złożenie wniosku o udzielenie kolejnej Pożyczki Net Credit w dniach od 28 lipca do 3 sierpnia 2020 r.
  3. udzielenie Pożyczki NetCredit (pozytywna decyzja kredytowa)., rozumiane jako wypłata Pożyczki przez Pożyczkodawcę na rachunek bankowy wskazany przez Pożyczkobiorcę;
  4. wpisanie otrzymanego Kodu rabatowego, z zachowaniem oryginalnej pisowni, w miejscu wyznaczonym na Profilu Klienta w Serwisie;
  5. brak odstąpienia od umowy pożyczki na podstawie art. 53 Ustawy o kredycie konsumenkim
 4. Prawo do Bonu wynikające z niniejszego Regulaminu nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie.
 5. Bon nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości ani w części.
 6. W ramach Promocji Uczestnik, któremu udzielona zostanie Pożyczka, o której mowa w ust. 3 otrzyma Bon podarunkowy o wartości 50 zł na wykorzystanie w sieci sklepów Biedronka. Wszelkie informacje oraz Regulamin wykorzystania bonu znajdują się na stronie: https://statickartypodarunkowe.biedronka.pl/regulamin-e-kodoow.pdf
 7. Uczestnik otrzyma bon drogą mailową na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym, podczas składania Wniosku o Pożyczkę w terminie 21 dni roboczych od dnia zakończenia promocji.
 8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami dostępnymi w ofercie spółki, chyba że indywidualne warunki stanowią inaczej.

§ 4
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Pośrednik.
 2. Funkcję Inspektora ochrony danych osobowych pełni pracownik Pośrednika, z którym Uczestnicy Promocji mogą skontaktować się pod adresem: [email protected]
 3. Pośrednik będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników Promocji wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszej Promocji oraz w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Pośrednika jest realizacja umowy (realizacja Promocji) z Uczestnikami Promocji. Uczestnicy Promocji podają swoje dane osobowe dobrowolnie, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić realizację Promocji przez Pośrednika i wykonanie umowy.
 5. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przechowywane od momentu ich podania przez Uczestnika Promocji przez okres trwania Promocji wskazany w § 3 powyżej oraz po zakończeniu Promocji przez okres niezbędny do dochodzenia przez Uczestników Promocji roszczeń z tytułu uczestnictwa w Promocji. Po zakończeniu powyższego okresu, dane osobowe Uczestników Promocji zostaną zanonimizowane.
 6. Za pośrednictwem Serwisu, Uczestnicy Promocji:
  1. mają prawo do dostępu i sprostowania swoich danych osobowych oraz ich przeniesienia;
  2. mogą żądać ich usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 7. Uczestnicy Promocji mają również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony swoich danych w sposób wskazany na stronie internetowej organu nadzorczego pod adresem www.uodo.gov.pl.
 8. Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych, w tym uprawnień Uczestników Promocji, można znaleźć na stronie https://www.netcredit.pl/support/questions/polityka-prywatnosci.

§5
Reklamacje

 1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji, uczestnik Promocji może składać na zasadach opisanych w Regulaminie dostępnym na stronie www.netcredit.pl, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Reklamacje kierowane za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz w formie pisemnej na adres Pośrednika, należy składać z dopiskiem Promocja „Zakupy z Biedronką”.
 3. Decyzja Pośrednika w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień uczestnika Promocji do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym wystąpienia z powództwem do Sądu powszechnego.
 4. Uczestnik Promocji może wystąpić z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu. Podmiotem uprawnionym do prowadzenia takich postępowań jest Rzecznik Finansowy (www.rf.gov.pl).

§6
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Skorzystanie z Promocji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie, a także Regulaminu wykorzystania kart znajdującym się na stronie: https://statickartypodarunkowe.biedronka.pl/regulamin-e-kodoow.pdf
 3. Spółka ma prawo do wydłużenia lub skrócenia trwania promocji oraz do aktualizacji jej warunków.
  Przyznanie pożyczki uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego pożyczkobiorcy przez Pośrednika.
Czy ten artykuł był pomocny?

Nie znalazłeś odpowiedzi? Skontaktuj się z nami.